Bitne promjene Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT

9. veljače 2016.

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/13, 143/14; dalje: Zakon) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. Vas ovim putem obavještava da je s danom 8. veljače 2016. usvojilo bitne promjene Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT (dalje: Prospekt).

S obzirom da Prospekt sadrži informacije i podatke od značaja za donošenje odluke o ulaganju u Fond niže u nastavku navodimo bitne promjene Prospekta.


Capital One i Capital Two

U oba pod-fonda do dana 20. ožujka 2016. izvršiti će se konverzija udjela iz HRK u EUR po srednjem tečaju HNB važećem na dan konverzije. Nova nominalna vrijednost jednog udjela biti će jednaka recipročnom iznosu srednjeg tečaja na dan konverzije pomnoženim sa 100.

Također, u oba pod-fonda mijenjaju se ograničenja ulaganja vezano uz ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji odnosno, pod-fondovi mogu kao tehniku i instrument za učinkovito upravljanje portfeljem uz ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji koristiti i ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji.

U pod-fondu Capital Two smanjuje se iznos izlazne naknade na način da će se izlazna naknada za klasu A naplaćivati u iznosu od 2% od vrijednosti ukoliko je od datuma uplate u pod-fond do datuma podnošenja zahtijeva za otkup udjela proteklo manje od jedne godine, a ukoliko je prošlo više od godine dana od datuma uplate izlazna naknada se neće naplaćivati.

Smart Equity i Smart Equity II

Mijenja se cilj ulaganja navedenih pod-fondova na način da je na kraju investicijskog ciklusa cilj pod-fonda ostvariti rast u slučaju rasta prosjeka prinosa indeksa DAX i S&P 500.

U oba pod-fonda mijenjaju se i strategija ulaganja, struktura ulaganja te ograničenje ulaganja odnosno unesene su odredbe o mogućnosti da do 80% neto vrijednosti imovine pod-fondova bude pored u vrijednosne papire nižeg stupnja rizika i instrumente tržišta novca uloženo u depozite, dok će se do preostalih 20% neto imovine pod-fonda ulagati u opcije i futures ugovore kojima se trguje na uređenim tržištima i kojima je temeljna imovina DAX indeks, S&P 5oo indeks te sada i indeksni fondovi (ETF-ovi) koji prate kretanja ovih indeksa ili futures ugovora na ove indekse ili instrumenti koji prate volatilnosti navedenih instrumenata.

Navedene bitne promjene Prospekta sukladno članku 185. stavak 5. Zakona stupaju na snagu protekom roka od 40 dana od dana ove objave, odnosno 20. ožujka 2016., u kojem roku sukladno članku 185. stavka 4. Zakona svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila plativa.

Novi Prospekt s bitnim izmjenama biti će dostupan na internet stranicama društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju eventualnih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem kontakata dostupnim na Internet stranicama društva.

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital