bg-logo-img
ICAM-F-BETR

InterCapital BET-TRN UCITS ETF

iNAV
0,00
VRSTA INVESTICIJSKEGA SKLADA

UCITS ETF

Vrednost enote premoženja

EUR

51
STOPNJA VOLATILNOSTI help_outline

Visoka

Strategija sklada

InterCapital BET-TRN UCITS ETF je indeksni delniški odprti naložbeni podsklad z javno ponudbo (KNPVP), katerega naložbeni cilj je posnemanje strukture specializiranega indeksa borze v Bukarešti BET-TRN. Indeks BET-TRN se uporablja kot primerjalna vrednost (benchmark) za vrednotenje donosa, ki ga dosega podsklad.

NAJNIŽJA VREDNOST ZAČETNEGA POLOGA:

Odvisno je od gibanja vrednosti na borzi

PRIPOROČEN ČAS NALOŽBE*

Najmanj 5 let

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem vlagateljem, ki želijo vlagati v delnice najkakovostnejših romunskih podjetij, kjer niso pripravljeni vlagati v posamezne delnice, ampak so pripravljeni vlagati za daljše časovno obdobje z možnostjo doseganja visokih donosov zaradi izpostavljenosti borznemu trgu. Sklad ni primeren za vlagatelje, ki nameravajo svoj denar dvigniti pred petim letom vlaganja.

Zakaj je dobro razmisliti o vlaganju v InterCapital BET-TRN UCITS ETF?

 • done_all

  Davčno učinkovita naložba

 • history_toggle_off

  Prihranek časa in denarja v primerjavi s samopodvajajočimi se indeksi

 • shuffle

  Likvidnost, ki je boljša od posameznih vrednostnih papirjev

 • %

  1 Dan
 • %

  1 mesec
 • %

  3 meseci
 • %

  6 mesecev
 • %

  leto
 • %

  pgp
 • %

  leto
 • %

  1 leto
 • %

  2 leti
 • %

  Od Ustanovitve

Pretekli donosi niso pokazatelj prihodnjih donosov in nimajo vpliva na prihodnjo uspešnost sklada UCITS.

EUR
multiline_chart

Izračun donosnosti

Vnesite datume za izračun potencialnega donosa v izbranem časovnem obdobju. Izračun ne vključuje vstopnih stroškov, če so le-ti predvideni v prospektu sklada.

close
01.01.2017 - 01.01.2017
Konačni Iznos
0 EUR
Donos
0

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

PODATKI O SKLADU

InterCapital BET-TRN UCITS ETF

Depozitna banka

Otp banka d.d.

Delniški kapital

539.156.898,00 EUR

Družba za upravljanje

InterCapital Asset Management d.o.o.

Žiro račun sklada

HR21 2407000 1300033930

Referenčna številka

HR67 i davčna številka

ISIN

HRICAMFBETR5

Vrsta sklada

Odprti investicijski podsklad UCITS ETF z javno ponudbo

Kaj je ETF?

ETF je odprt investicijski sklad z javno ponudbo (UCITS), z njegovimi enotami pa se trguje na borzi tako kot z drugimi finančnimi instrumenti, ki so uvrščeni na borzo (npr. delnicami).

Kakšna je razlika med skladi ETF in drugimi skladi UCITS?

ETF je prav tako odprt investicijski sklad z javno ponudbo (UCITS), ki se od drugih skladov UCITS razlikuje po tem, da so enote uvrščene na borzo in vpisane v SKDD. Mali vlagatelji enote kupujejo in prodajajo na borzi ali zunaj nje, vendar ne v smislu zahtev za izdajo in odkup enot v neposrednih odnosih z družbo, kot je to v primeru drugih skladov UCITS, kjer lahko vlagatelji od družbe zahtevajo izdajo in odkup enot. Pri UCITS ETF-ju mali vlagatelji ne morejo nikoli zahtevati od družbe, da izda enote, medtem ko je odkup enot mogoč le izjemoma v primeru tržnih motenj, ki obstajajo, če borzna vrednost enote odstopa za 10 (deset) % ali več od iNAV-a.

Kakšna je razlika med skladi ETF in delnicami?

Delnice predstavljajo enote premoženja v osnovnem kapitalu delniške družbe in dajejo imetniku, tj. delničarju, ustrezen nabor članskih pravic in obveznosti. Z nakupom ETF imetnik ne pridobi nobenih članskih pravic v zvezi z družbo, ki je izdala ETF, niti ne pridobi enot premoženja v osnovnem kapitalu.

Kakšna je podobnost med ETF in delnicami?

Z enotami ETF-ja in delnicami se na borzi trguje po javno dostopnih cenah, oba finančna instrumenta pa sta navedena v SKDD-ju in predstavljata nematerializirani finančni instrument.

Ali lahko enote premoženja kupim neposredno od družbe?  

Ne, samo pooblaščeni udeleženci imajo to pravico.

Ali lahko od družbe zahtevam odkup enot premoženja?

Ne, odkup enot premoženja oz. prodajo lahko zahtevajo le pooblaščeni udeleženci, drugi vlagatelji pa izjemoma v primeru tržnih motenj, ki obstajajo, če vrednost enot premoženja odstopa za 10 (deset) % ali več od iNAV-ja.

Kje lahko kupim/prodam enote premoženja?

Enote premoženja lahko kupujete/prodajate na organiziranem trgu, ki ga upravlja Zagrebška borza. V tem primeru boste morali kriti stroške borznega posrednika.

Enote premoženja lahko kupujete/prodajate na organiziranem trgu s posredovanjem borznega posrednika. V tem primeru boste morali kriti njegove stroške.

Enote premoženja lahko kupite/prodate tudi s pisno pogodbo. V tem primeru se sporočijo stroški notarja in stroški SKDD-ja z namenom prenosa enot premoženja na kupca.

Kje lahko vidim ceno enote premoženja?

Cena enote premoženja je prikazana na spletni strani Zagrebške borze.

Kaj pomeni, da družba replicira indeks?

Gre za naložbeno strategijo v skladu, s katero družba vlaga v vrednostne papirje, torej v delnice, ki tvorijo indeks, ki se replicira. V primeru CROBEX10tr UCITS ETF-ja delnice izdajatelja s sedežem v Republiki Hrvaški, ki sestavljajo navedeni indeks, v primeru SBI TOP UCITS ETF-ja pa delnice izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki sestavljajo indeks. Družba se je odločila za način repliciranja po vzorcu, kar pomeni, da družba ne vlaga v vse delnice, ki sestavljajo indeks.

Kje lahko vidim, katere delnice sestavljajo indeks, ki ga družba replicira?

Sestava indeksa CROBEX 10 tr je na voljo na spletni strani zagrebške borze, sestava indeksa SBI TOP pa na spletni strani ljubljanske borze.

Ali z nakupom enote premoženja postanem tudi imetnik delnic, ki sestavljajo indeks?

Ne, delnica je samostojni finančni instrument in z nakupom enote premoženja postane kupec lastnik, tj. imetnik enote premoženja. Z nakupom enot ne postane imetnik delnic, ki sestavljajo indeks.

Ali družba vodi register enot premoženja?

Ne, enote premoženja so vpisane v SKDD. Torej, SKDD je vodja registra enot premoženja.

Sklenil sem pisno pogodbo o prenosu enot premoženja. Komu jo moram dostaviti za izvedbo?

Vodji registra, torej SKDD-ju. Takšna pogodba se ne predloži družbi.

Sklep o dedovanju zajema enote premoženja. Komu moram dostaviti sklep za izvedbo?

Vodji registra, torej SKDD-ju. Takšen sklep se ne predloži družbi.

S pogodbo ali sklepom sodišča se vpiše breme na enotah premoženja (zastavna pravica, fiducija). Komu je treba dostaviti pogodbo oziroma sklep za izvedbo vpisa?

Vodji registra, torej SKDD-ju. Takšna dokumentacija se ne predloži družbi.

Na koga se lahko obrnem z zahtevo za izdajo Obvestila o stanju enot premoženja?

Vodji registra, torej SKDD-ju.

Kupil sem enote premoženja v SBI TOP UCITS ETF-u. Ali to pomeni, da sem kupil tuji finančni instrument?

Ne, gre za finančni instrument, ki ga je izdala družba s sedežem v Republiki Hrvaški, registrirana v SKDD. V tem smislu gre za domači finančni instrument. Vse posledice, ki jih ima nakup takega instrumenta za malega vlagatelja (na primer davčna obravnava), ureja zakonodaja Republike Hrvaške.*

Kupil sem enote v CROBEX10tr UCITS ETF-ju. Ali jih lahko zamenjam za enote v SBI TOP UCITS ETF-ju (in obratno)?

Ne, zamenjava enot premoženja med podskladi ni mogoča.

Čeprav enot premoženja od družbe nisem kupil, ali obstajajo kakšni stroški, ki bremenijo premoženje sklada?

Da, družba zaračunava provizijo za upravljanje, njena višina pa je odvisna od zneska sredstev v upravljanju in je določena v odstotkih, in sicer največ ​0,8 %​​ povečano za davek, če obstaja davčna obveznost. Prav tako je treba plačati provizijo skrbniški banki v višini ​​0,08 %.​ V primeru nakupa/prodaje enot premoženja prek borznega posrednika družbi ne boste dolžni plačati vstopne/izstopne provizije, temveč boste morali plačati stroške posrednika. Upoštevajte, da obstajajo tudi drugi stroški, ki bremenijo premoženje sklada, ki so podrobno opisani v točki 2.21.5. prospekta.

Ali naložbe v SBI TOP UCITS ETF ustvarjajo valutno izpostavljenost?

Ker so sestavni deli SBI TOP UCITS ETF delnice izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji, na ceno enote, ki je celotni čas izražena v HRK, vpliva gibanje tečaja EUR/HRK. Če se na primer komponente indeksa SBI TOP UCITS ETF dnevno povečajo za 1 % in se tečaj EUR/HRK poveča tudi za 1 %** ​(EUR razmeroma močnejši od HRK), se bo končna cena ETF povečala za več kot 1 %. Navedeno velja tudi v primeru padca tečajev delnic in padca tečaja EUR/HRK. Opozarjamo vas na dejstvo, da je možen tudi dvig cen delnic ali padec tečaja EUR/HRK in obratno, tj. padec cen delnic in dvig tečaja EUR/HRK.

**Navedeno v zvezi z davčnimi posledicami velja za rezidente, kot so opredeljeni 1. in 2. odstavku 3. člena Zakona o dohodnini. Pri drugih fizičnih osebah (nerezidentih) je treba upoštevati določbe davčnih predpisov države, v kateri so rezidenti.

**Navedeni odstotek je naveden zgolj informativno.