Obvestilo o izdaji dovoljenj za prevzem upravljanja sredstev sklada UCITS, ki jih upravlja družba TRIGLAV SKLADI, d. o. o.

26.10.2020.

Ovim putem društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 obavještava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: „HANFA“) dana 20. listopada 2020. godine donijela Rješenje, KLASA: UP/I 972-02/20-01/43, UR. BROJ: 326-01-40-42-20-3 kojim se Izdaje se odobrenje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Triglav Emerging Bond, ISIN: HRNFDAUEMBA7, Triglav Multicash, ISIN: HRNFDAUMLCS2 i Triglav Special Opportunity, ISIN: HRNFDAUUSAL9, od TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Slovenska cesta 54, Republika Slovenija.

 

Stoga INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. daje ovu obavijest, u skladu s odredbom čl. 88. st. 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/2016 i 126/2019).

 

Osnovni podaci o društvima koja sudjeluju u prijenosu upravljanja

 

U postupku prijenosa upravljanja UCITS fondovima sudjeluju društvo TRIGLAV SKLADI, d.o.o., kao društvo prenositelj te INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. kao društvo preuzimatelj.

 

TRIGLAV SKLADI, d.o.o. je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS), valjano osnovano po pravu Republike Slovenije, upisano u nadležnom registru (AJPES) pod registracijskim brojem 5853915000. Društvo je za svoj rad dobilo odgovarajuće odobrenje Agencije za trgovanje vrijednosnim papirima (ATVP) Republike Slovenije dok su UCITS fondovi koji su predmet ovog prijenosa odobreni od strane HANFA-e (Triglav Emerging Bond temeljem rješenja od 21.06.2006., Triglav Multicash temeljem rješenja od 27. listopada 2011. i Triglav Special Opportunity temeljem rješenja od 25. rujna 2008.). Društvo ima sjedište u Ljubljani, Republika Slovenija, na adresi Slovenska cesta 54 (dalje u tekstu TRIGLAV SKLADI, d.o.o. kao: Društvo prenositelj).

 

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS) valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 080466824, koje je za svoj rad dobilo odgovarajuće odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 19. rujna 2003. godine, broj klase: UP/I-450-08/03-02/458, URBROJ: 567-02/03-02. Društvo ima sjedište u Zagrebu na adresi Masarykova 1 (dalje u tekstu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. kao: „Društvo preuzimatelj“).

 

Društvo prenositelj i Društvo preuzimatelj su dana 11.09.2020. sklopili Ugovor o prijenosu poslova upravljanja fondovima te su 14.10.2020. godine sklopile Aneks navedenog ugovora kojim se uređuje pozivanje na pojedinu odredbu osnovnog ugovora.

 

Predmet prijenosa
 

 

Predmet prijenosa su svi UCITS fondovi pod upravljanjem Društva prenositelja na području Republike Hrvatske i to kako su navedeni u tablici niže.

 

Triglav obavijest web

 

(dalje u tekstu svi navedeni fondovi kao: „Fondovi“).

 

Informacije o svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u svrhu prijenosa upravljanja

 

U svrhu prijenosa upravljanja Društvo prenositelj će Društvu
preuzimatelju prenijeti svu dokumentaciju koja se odnosi na Fondove koji
su predmet prijenosa i ulagatelje u te Fondove. Društvo preuzimatelj će
čuvati zaprimljenu dokumentaciju s propisanim stupnjem pažnje.

 

Nakon što dođe do prijenosa upravljanja Fondovima, Društvo iste neće
uključivati kao samostalne pod-fondove u postojeći Krovni UCITS fond
kojim upravlja.

 

Nakon što se izvrši postupak prijenosa poslova upravljanja Fondovima s
Društva prenositelja na Društvo preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će
tim Fondovima samostalno upravljati. Samostalno upravljanje osobito
obuhvaća:

 

 • upravljanje imovinom Fondova,
 • upravljanje rizicima,
 • administrativne poslove, a što obuhvaća: pravne i
  računovodstvene usluge u vezi s upravljanjem UCITS fondovima, zaprimanje
  i obradu upita ulagatelja, vrednovanje imovine i utvrđivanje cijena
  udjela (uključujući i izračun porezne obveze), praćenje usklađenosti s
  propisima, isplatu prihoda ili dobiti, izdavanje i otkup udjela, namiru
  ugovorenih obveza, vođenje poslovnih evidencija, vođenje registra
  udjela, objave i obavještavanje ulagatelja,
 • trgovanje udjelima Fondova, a što obuhvaća sve usluge i
  aktivnosti koje su na bilo koji način povezane s distribucijom udjela
  UCITS fondova od UCITS-a do ulagatelja, aktivnosti povezane s
  oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela UCITS fondova,
 • određivanje investicijske politike Fondova;
 • donošenje odluke o povećanja ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada;
 • donošenje odluke o pripajanju ili spajanju s drugim UCITS fondom, i/ili podjeli i/ili likvidaciji UCITS fonda;
 • donošenje odluke o promjeni naziva Fondova;
 • imenovanje revizora i depozitara,
 • druge poslove određene Zakonom, a sve u skladu s odredbama
  Prospekta i Pravila svakog od Fondova, kao i odredbama Zakona te ostalog
  regulatornog okvira kojim se uređuju UCITS fondovi.

 

Nakon što se izvrši prijenos poslova upravljanja Fondovima s Društva
prenositelja na Društvo preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će omogućiti
svim Ulagateljima u Fondove da pod istim uvjetima i na isti način
koriste sve oblike komunikacije s Upravom i zaposlenicima Društva
preuzimatelja kao što je to omogućeno Ulagateljima u Fondove kojima
trenutno upravlja Društvo preuzimatelj, a što osobito uključuje, ali ne
ograničava se na:

 

 • razgovore s fond managerima i Upravom (telefonski, putem elektroničke pošte, sastanci u prostorijama Društva preuzimatelja);
 • slanje redovitih izvješća o radu Fondova;
 • slanje godišnjeg izvješća o radu Društva i Fondova.

 

Prijenosom upravljanja sva prava i obveze Društva prenositelja u vezi s upravljanjem Fondovima prelaze na Društvo preuzimatelja.

 

Prijenosom upravljanja Fondovima s Društva prenositelja prenose se u
korist Društva preuzimatelja cjelokupni Fondovi i to trajno.

 

Po prijenosu upravljanja neće doći do promjene depozitara (OTP banka
d.d.) budući da se ugovor o obavljanju poslova depozitara prenosi na
Društvo prenositelja s danom prijenosa upravljanja Fondovima, te neće
doći niti do bitnih promjena ugovora s depozitarom.

 

I nakon što se izvrši prijenos upravljanja Društvo preuzimatelj te
Fondovi pod njegovim upravljanjem bit će pod nadzorom HANFA-e.

 

Datum kada će se upravljanje prenijeti na Društvo preuzimatelja

 

Prijenos upravljanja Fondovima s Društva prenositelja na Društva preuzimatelja izvršit će se dana 23. studenoga 2020. godine.

 

Do tog datuma Fondovima će upravljati TRIGLAV SKLADI, d.o.o. kao
Društvo prenositelj, a od tog datuma Fondovima će započeti upravljati
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. kao Društvo preuzimatelj.

 

Pravo ulagatelja na otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade

 

Ulagatelji u Fondove ne plaćaju izlaznu naknadu radi prijenosa
poslova upravljanja Fondovima i to u razdoblju od dostave obavijesti o
prijenosu upravljanja Fondovima pa do proteka roka od 30 dana od
prijenosa upravljanja Fondovima. Ulagatelji mogu podnijeti zahtjeve za
otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade do 23. prosinca 2020. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Kurtović

PREDSJEDNIK UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward