Obvestilo o pomembnih spremembah Prospekta InterCapital krovnega odprtega investicijskega sklada z javno ponudbo (UCITS)

06.03.2019.

Poštovani,

 

u skladu s odredbom članka 193. stavak 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/2016, dalje u tekstu: „Zakon“) te odredbom članka 3. stavak 3. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (Narodne novine broj 3/2017 i 41/2017, dalje u tekstu: „Pravilnik“) društvo InterCapital Asset Management d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (dalje u tekstu: „Društvo“) ovim vas putem obavještava o bitnim promjenama prospekta krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) InterCapital Asset Management (dalje u tekstu: „Prospekt“).

 

 

 

Bitne promjene prospekta odnose se na podfondove InterCapital Short Term Bond i InterCapital Income Plus.

 

 

 

InterCapital Short Term Bond

 

 

 

Promjena oblika podfonda

 

 

 

U sklopu promjena podfond InterCapital Short Term Bond mijenja oblik iz novčanog podfonda u kratkoročni obveznički podfond. Do navedene promjene je došlo uslijed stupanja na snagu Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (dalje u tekstu: “Uredba”) kojom se uređuje regulatorni okvir koji investicijski fondovi moraju ispunjavati da bi se klasificirali kao novčani. Stoga je Društvo, uzimajući u obzir opseg zahtjeva koje nameće Uredba te trenutne tržišne uvjete na novčanom tržištu, donijelo poslovnu odluku da dosadašnji novčani fond InterCapital Short Term Bond fond preoblikuje u kratkoročni obveznički fond.

 

 

 

Promjena cilja i strategije podfonda

 

 

 

Uslijed prethodno opisane promjene oblika podfonda iz novčanog u kratkoročni obveznički podfond potrebno je bilo izmijeniti investicijski cilj i strategiju.

 

 

 

Investicijski cilj podfonda je porast vrijednosti udjela u kratkom ili srednjem roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, koji će se nastojati ostvariti ulaganjem pretežito u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, a zatim u te instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, ostalih država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e, te depozite.

 

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, ali ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

 

 

 

Modificirano vrijeme trajanja imovine pod-fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3.

 

 

 

Strategija ulaganja podfonda uključuje upravljanje modificiranim vremenom trajanja. Pod-fond će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine sukladno investicijskom cilju, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja.

 

 

 

Valutna izloženost imovine pod-fonda nije ograničena.

 

Promjena ograničenja ulaganja podfonda

 

 

 

Uslijed prethodno opisane promjene oblika podfonda iz novčanog u kratkoročni obveznički podfond potrebno je bilo izmijeniti i ulaganja podfonda, te se isto nakon promjena sastoji od slijedećeg:

 

 

 

(i) Obveznice i drugi oblici sekuritiziranog duga te instrumenti tržišta novca

 

 

 

Podfond će bez ograničenja ulagati u kratkoročne i dugoročne obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga izdane od strane država, s državom povezanih izdavatelja, municipalnih izdavatelja i korporativnih izdavatelja.

 

 

 

Podfond će ulagati do 75% neto imovine u instrumente tržišta novca, a tek u iznimnim i privremenim situacijama koje su detaljnije opisane u prospektu može ulagati i do 100% u depozite i/ili navedene instrumente tržišta novca, i to kada je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava investicijski cilj, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima.

 

 

 

Podfond će ulagati do 35% neto imovine u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ostale države članice Europske unije, OECD-a, CEFTA-e, lokalne i regionalne samouprave u tim zemljama, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, pri čemu se ograničenje primjenjuje na svaku zemlju pojedinačno.

 

 

 

Podfond će ulagati do 50% neto imovine u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja iz država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e, pri čemu

 

  • do 40% neto imovine može biti uloženo u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja iz Republike Hrvatske,
  • do 10% neto imovine pod-fonda može biti uloženo u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore te Makedonije.

 

Profil rizičnosti podfonda

 

Kao i prije bitnih promjena Prospekta podfond ima nisku razinu profila rizičnosti. Međutim, unatoč tome što se nije izmijenila razina profila rizičnosti, navedenim izmjenama u određenoj mjeri povećala se razina rizičnosti navedenog podfonda mjereno sintetičkim pokazateljem rizičnosti i uspješnosti (sa 1 na 2).

 

U odnosu na ostale bitne promjene Prospekta ističemo da Prilikom izmjena Prospekta nije došlo do promjene ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje niti izlaznih naknada. Također, nije došlo do promjene politike isplate prihoda niti dobiti podfonda. Nadalje, nije se niti promijenilo trajanje podfonda, budući da je isti osnovan na neodređeno vrijeme.

 

U preostalom dijelu, prospekt Fonda je promijenjen na način da su propisani elementi njegova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Fond o istima bili transparentnije informirani.

 

 

 

U nastavku ove obavijesti Društvo iznosi obavijest o stupanju na snagu bitnih promjena Prospekta, te upozorenje na prava ulagatelja iz članka 193. stavak 4. Zakona.

 

 

 

InterCapital Income Plus

 

 

 

U odnosu na postojeći prospekt, uklanja se ograničenje ulaganja dioničkog dijela portfelja na S&P500, i DAX indekse te regionalne dionice. U smjeru povećanja diversifikacije dioničkog portfelja podfonda, bitnim promjenama prospekta se omogućava ulaganje u dioničku imovinu na svim svjetskim tržištima uz zadržavanje primarnog ograničenja ulaganja do 20% neto imovine.

 

Promjena cilja i strategije podfonda

 

 

 

Promijenjen je cilj navedenog podfonda te je kao novi cilj kojeg pod-fond InterCapital Income Plus nastoji ostvariti određen rast vrijednosti udjela u srednjem roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na obvezničke fondove uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na dioničko tržište.

 

 

 

Pod-fond InterCapital Income Plus je prema promijenjenom prospektu prvenstveno namijenjen ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od dvije godine, koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koje donose ulaganja na, u većoj mjeri, obvezničkom i novčanom te, u manjoj mjeri, dioničkom tržištu, te su spremni prihvatiti umjerenu razinu rizika.

 

Promjena ograničenja ulaganja podfonda

 

 

 

Portfelj podfonda InterCapital Income Plus i nadalje je podijeljen na dva dijela. Veći dio portfelja, minimalno 60% neto imovine pod-fonda, ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom: i to pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i druge oblike sekuritiziranog duga te depozite i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti (jedinice lokalne samouprave i drugi entiteti), pri čemu će se, u uobičajenim tržišnim uvjetima ulagati pretežno u instrumente srednjeg do dužeg roka dospijeća.

 

 

 

Manji dio portfelja podfonda, maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente kojima se izlaže svjetskim dioničkim tržištima, odnosno instrumente koji prate kretanje svjetskih indeksa, investicijske fondove koji su izloženi navedenim tržištima, ili određenim sektorima na navedenim tržištima, te pojedinačne vlasničke vrijednosne papire na navedenim tržištima.

 

 

 

Podfondu je, osim toga, dozvoljeno ulaganje u valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, druge investicijske fondove, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima.

 

 

 

Podfond će bez ograničenja ulagati pretežito u obveznice, a potom u instrumente tržišta novca i druge oblike sekuritiziranog duga, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, te se u tom dijelu prospekt ne mijenja.

 

 

 

Podfond će ulagati do 35% neto imovine u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ostale države članice Europske unije, OECD-a, CEFTA-e, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, pri čemu se ograničenje primjenjuje na svaku zemlju pojedinačno.

 

 

 

Podfond će ulagati do 50% neto imovine u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja.

 

 

 

Podfond će ulagati do 10% neto imovine podfonda u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca drugih izdavatelja (osim prethodno navedenih). Pod-fond će ulagati do 20% neto imovine u dionice i druge ekvivalentne vrijednosne papire izdavatelja iz cijelog svijeta.

 

 

 

Podfond će do 75% neto imovine ulagati u depozite, a tek u iznimnim i privremenim situacijama koje su detaljnije opisane u prospektu može ulagati i do 100% u depozite, i to kada je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava investicijski cilj, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima.

 

 

 

Kao tehnike i instrumenti za učinkovito upravljanje portfeljem vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, koristit će se repo ugovori (koji obuhvaćaju repo i obratni repo ugovor), ugovori o prodaji i ponovnoj kupnji te ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji, pozajmljivanje vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira od druge ugovorne strane, sve u skladu s uvjetima koji su detaljnije navedeni u prospektu.

 

 

 

Podfond će ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda. Društvo će dominantno ulagati u financijske izvedenice koje omogućavaju postizanje valutne izloženosti i/ili valutnu zaštitu (forward, swap), ili utječu na duraciju pod-fonda (npr. Bund Futures). Ostale financijske izvedenice će se koristiti, u manjoj mjeri, sukladno tržišnim uvjetima i prilikama, poštujući najbolje interese ulagatelja.

 

 

 

Podfond će ulagati do 30% neto imovine u udjele UCITS i drugih (non-UCITS) investicijskih fondova.

 

Profil rizičnosti podfonda

 

U skladu s prethodno spomenutim promjenama opisa prikaza rizika pod-fondova te promjenama strategije ulaganja, razina sklonosti pod-fonda InterCapital Income Plus prema riziku promjena cijena, kamatnom riziku, valutnom riziku, kreditnom riziku, riziku druge ugovorne strane, riziku financijske poluge, riziku koncentracije i riziku likvidnosti određena je kao umjerena.

 

 

 

Sklonost podfonda prema riziku namire, operativnom riziku i riziku promjene poreznih propisa određena je kao niska. Profil rizičnosti podfonda je određen kao umjeren, umjesto dosadašnjeg niskog.

 

 

 

U preostalom dijelu, prospekt Fonda je promijenjen na način da su propisani elementi njegova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Fond o istima bili transparentnije informirani.

 

 

 

U nastavku ove obavijesti Društvo iznosi obavijest o stupanju na snagu bitnih promjena Prospekta, te upozorenje na prava ulagatelja iz članka 193. stavak 4. Zakona.

 

 

 

 

 

Stupanje na snagu bitnih promjena Prospekta

 

Bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama, odnosno dana 16. travnja 2019. godine.

 

Prava ulagatelja

 

Svi ulagatelji imaju pravo tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama Prospekta, odnosno u razdoblju od 7. ožujka 2019. godine pa do 15. travnja 2019. godine.

 

Novi Prospekt s bitnim izmjenama biti će dostupan na mrežnim stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, a i prije na vaš zahtjev.

 

 

 

Ovim putem vas također ponovo podsjećamo da se od 1. siječnja 2016., sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/2016 i 106/2018) u Republici Hrvatskoj oporezuju kapitalni dobici. Kapitalnim dobicima smatraju se primici po osnovi otuđenja financijskih instrumenata, između ostalog i udjela u investicijskim fondovima stečenih nakon 1. siječnja 2016., dok ulaganja izvršena do 1. siječnja 2016. ne podliježu oporezivanju. Porez na dohodak od kapitala plaća se po stopi od 12% uvećanoj za prirez na poreznu osnovicu koju čini razlika između prodajne i nabavne cijene.

 

 

 

Dakle, zadržavanjem svoga ulaganja u podfondu kao i u nekom od drugih podfondova pod upravljanjem InterCapital Asset Management-a, možete iskoristiti zakonsku mogućnost da na ostvareni prinos ne platite porez na kapitalne dobitke što je svakako jedna od prednosti u odnosu na kamatu ostvarenu prilikom štednje u poslovnim bankama koja je oporeziva po gore navedenoj stopi.

 

 

 

Gore navedene promjene Prospekta izvršene su u najboljoj namjeri kako bi se postojećim i budućim klijentima omogućilo postizanje konkurentnih prinosa i poboljšanje ostalih benefita ulaganja u fondove i u narednim razdobljima.

 

 

 

Ako se odlučite za zamjenu udjela u neki od podfondova unutar krovnog fonda InterCapital Asset Management, transakcija će biti izvršena bez naknada te zadržavate mogućnost otkupa udjela u budućnosti bez plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

 

 

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju eventualnih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem kontakata navedenim u zaglavlju ove obavijesti ili se obratite u najbližu poslovnicu banke u kojoj ste uložili u podfond.

 

S poštovanjem,

 

InterCapital Asset Management d.o.o.

 

 

Ivan Kurtović

PREDSJEDNIK UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward