Obvestilo o pomembnih spremembah prospekta

19.02.2021.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“) ovim putem obavještava ulagatelje o bitnim promjenama prospekta krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) InterCapital Asset Management („Prospekt“).  Bitne promjene Prospekta odobrene su rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 972-02/21-03/01 od 18. veljače 2021. godine.

 

 

 

Opis bitnih promjena

 

 

 

Bitne promjene Prospekta odnose se isključivo na pod-fondove InterCapital Global Bond i InterCapital Bond.

 

 

 

InterCapital Global Bond 

 

 

 

Ograničenja ulaganja

 

 

 

U bitnome, proširen je opseg ulaganja imovine pod-fonda, što je detaljno pojašnjeno u nastavku.

 

 

 

  • za razliku od postojećeg Prospekta prema kojem se najmanje 75% neto imovine pod-fonda ulaže u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica CEFTA-e i OECD-a, ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske i druge države članice te obveznice  trgovačkih društava iz tih država, izmjenama je proširen krug ulaganja te je tako sada propisano da se najmanje 75% neto imovine pod-fonda ulaže u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica Europske unije ili treća država ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske i druge države te obveznice  trgovačkih društava iz tih država, vodeći pritom računa o kreditnoj kvaliteti izdavatelja radi očuvanja niže rizičnosti ulaganja – bez ograničenja;
  • kod ulaganja u instrumente tržišta novca proširen je krug ulaganja, pa je tako, umjesto ulaganja u navedene financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koje jamči druga država članica EU, CEFTA-e i OECD-a, te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država, sada je dopušteno ulaganje u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči druga država članica Europske unije ili treća država  te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država – do 50%,
  • kod ulaganja u udjele investicijskih fondova, proširen je krug ulaganja, kao i postotak imovine pod-fonda koji se može uložitina način da je dopušteno ulaganje pretežno u prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice EU ili treće države uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% – do 20% imovine, dok je ranije bilo propisano da će pod-fond ulagati imovinu u navedene financijske instrumente izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine te država članica EU, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% – do 10% imovine,
  • kod ulaganja u ETF-ove tzv. Exchange Traded Funds (ETFs – fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni obveznički indeks ili košaricu obveznica) proširen je postotak imovine pod-fonda koji se može ulagati u navedene financijske instrumente na način da je umjesto dosadašnjih 10% dopušteno ulaganje do 20% imovine pod-fonda;
  • naposljetku, za razliku od postojećeg Prospekta kod koje se do 25% neto imovine pod-fonda ulaže u depozite kod kreditnih institucija koje kreditne institucije imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi članici EU ili CEFTA-e i OECD-a gdje ulaganje u depozite nije ulazilo u minimalnu investiranost od 75%, proširen je krug ulaganja na način da se dopušta ulaganje u depozite kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili trećoj državi, pri čemu se ulaganje u depozite do 25% sada uključuje u gore navedeno ograničenje od 75%.

 

 

 

 

 

 

 

InterCapital Bond

 

 

 

Kod pod-fonda InterCapital Bond povećava se, uslijed promjena strategije ulaganja, ciljana duracija pod-fonda. Posljedično, u Prospektu se mijenja kamatni rizik iz umjerenog u visoki, te se mijenja i ukupni profil rizičnosti iz niskog u umjeren.

 

 

 

Stupanje na snagu bitnih promjena Prospekta

 

Bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama, odnosno dana 1. travnja 2021. godine.

 

Prava ulagatelja

 

Svi ulagatelji imaju pravo tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama Prospekta, odnosno u razdoblju od 20. veljače 2021. godine pa do 31. ožujka 2021. godine.

 

Novi Prospekt s bitnim izmjenama biti će dostupan na mrežnim stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, a može vam biti dostavljen i prije, na vaš zahtjev.

 

Ovim putem vas također ponovo podsjećamo da se od 1. siječnja 2016., sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/2016 i 106/2018) u Republici Hrvatskoj oporezuju kapitalni dobici. Kapitalnim dobicima smatraju se primici po osnovi otuđenja financijskih instrumenata, između ostalog i udjela u investicijskim fondovima stečenih nakon 1. siječnja 2016., dok ulaganja izvršena do 1. siječnja 2016. ne podliježu oporezivanju. Porez na dohodak od kapitala plaća se po stopi od 12% uvećanoj za prirez na poreznu osnovicu koju čini razlika između prodajne i nabavne cijene.

 

 

 

Dakle, zadržavanjem svoga ulaganja u pod-fondu kao i u nekom od drugih pod-fondova pod upravljanjem Društva a, možete iskoristiti zakonsku mogućnost da na ostvareni prinos ne platite porez na kapitalne dobitke što je svakako jedna od prednosti u odnosu na kamatu ostvarenu prilikom štednje u poslovnim bankama koja je oporeziva po gore navedenoj stopi.

 

 

 

Gore navedene promjene Prospekta izvršene su u najboljoj namjeri kako bi se postojećim i budućim klijentima omogućilo postizanje konkurentnih prinosa i poboljšanje ostalih benefita ulaganja u fondove i u narednim razdobljima.

 

 

 

Ako se odlučite za zamjenu udjela u neki od pod-fondova unutar krovnog fonda Društva, transakcija će biti izvršena bez naknada te zadržavate mogućnost otkupa udjela u budućnosti bez plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

 

 

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju eventualnih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem kontakata navedenim u zaglavlju ove obavijesti ili se obratite u najbližu poslovnicu banke u kojoj ste uložili u pod-fond.

 

S poštovanjem,

 

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward