fbpx
simpleicon.comCollection Of Flat Icon, Symbols And Glyph Icons
Mali rječnik pojmova
Preuzmite aplikaciju

Rizici

Imovina Portfelja bit će uložena u UCITS fondove i ETF-ove. Rizici ulaganja u UCITS fondove i ETF-ove proizlaze iz rizika financijskih instrumenata u koje je uložena njihova imovina. U slučaju bilo kojeg investicijskog ulaganja postoji rizik u odnosu na mogućnost povrata uloženih sredstava. Vrijednost ulaganja može rasti i padati. Najvažniji rizici navedeni su u nastavku.

Rizik promjene cijena
Rizik promjene cijena predstavlja rizik od pada tržišne vrijednosti pojedinog financijskog instrumenta u koji je uložena imovina. Cijene financijskih instrumenta podložne su dnevnim promjenama i pod utjecajem su niza čimbenika, kao što su sentiment investitora, ekonomski trend na globalnoj razini, te ekonomsko i političko okruženje u pojedinim zemljama. Pad cijene pojedinog financijskog instrumenta može dovesti do pada vrijednosti udjela fonda, a time i do pada vrijednosti Portfelja. Rizik promjene cijena izvedenica može biti višestruko uvećan učinkom poluge.

Kamatni rizik
Kamatni rizik je rizik smanjenja vrijednosti obveznica i drugih oblika sekuritiziranog duga te instrumenata tržišta novca u koje je uložena imovina fonda zbog povećanja prevladavajućih kamatnih stopa na tržištu. Što je preostalo vrijeme do dospijeća obveznice ili instrumenta tržišta novca veće, odnosno što je kamatna stopa (kupon) koju obveznica ili instrument tržišta novca nudi niža, to je utjecaj povećanja kamatnih stopa u pravilu veći. Jačina utjecaja uobičajeno se mjeri modificiranom duracijom (engl. modified duration): što je modificirana duracija nekog financijskog instrumenta ili portfelja veća, to će utjecaj promjene kamatnih stopa na njegovu vrijednost također biti veći.

Valutni rizik
Valutni rizik je rizik pada vrijednosti imovine uslijed promjene valutnog tečaja. Dio imovine fonda (ili Portfelja) može biti denominiran u valuti različitoj od temeljne valute (valute u kojoj se mjeri prinos), te promjena tečaja u odnosu na tu valutu može uzrokovati pad vrijednosti tog dijela imovine.

Rizik koncentracije
Rizik koncentracije nastaje kao posljedica izlaganja znatnog dijela imovine fonda pojedinoj osobi ili  skupini povezanih osoba, odnosno određenom gospodarskom sektoru, državi ili zemljopisnom području, a predstavlja gubitak vrijednosti imovine fonda zbog negativnog utjecaja specifičnih ekonomskih, tržišnih, političkih ili regulatornih događaja vezanih za pojedinu osobu, skupinu povezanih osoba, gospodarski sektor, državu ili geografsko područje.

Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da se imovina fonda neće moći unovčiti odnosno prodati u dovoljno kratkom roku i po odgovarajućoj cijeni, uz ograničen trošak (po cijeni koja ne odstupa značajno od cijene po kojoj se imovina vrednuje) i u dovoljno kratkom vremenskom roku, što može otežati ili u potpunosti onemogućiti otkup udjela iz fonda.

Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik gubitka dijela ili cjelokupne vrijednosti imovine fonda uložene u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, instrumente tržišta novca ili depozite zbog neispunjenja obveze izdavatelja ili kreditne institucije da fondu isplati pripadajuću kamatu i/ili glavnicu. Nemogućnost izdavatelja ili kreditne institucije da izvrši odgovarajuća plaćanja za posljedicu može imati kašnjenje u isplati pripadajuće kamate i/ili glavnice što može prouzročiti poteškoće u otkupu udjela fonda, a u krajnjem slučaju može dovesti i do gubitka dijela ili cjelokupnog iznosa koji je fond uložio u određenu obveznicu, instrument tržišta novca ili depozit.

Kreditni rizik također uključuje i rizik smanjenja vrijednosti obveznice ili instrumenta tržišta novca zbog smanjenja ocjene kreditne sposobnosti izdavatelja (kreditnog rejtinga). Smanjenje kreditnog rejtinga ukazuje na povećanu vjerojatnost neispunjavanja obveza što u pravilu negativno utječe na vrijednost obveznice ili instrumenta tržišta novca.

Rizik druge ugovorne strane
Rizik druge ugovorne strane je rizik da druga ugovorna strana u transakciji neće ispuniti svoje ugovorne obaveze (npr. da bankrotira prije konačne namire svih novčanih tokova). Pojavljuje se kod transakcija izvedenicama i transakcija financiranja vrijednosnih papira (repo ugovori, pozajmljivanje vrijednosnih papira, ugovori o prodaji i ponovnoj kupnji te ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji). Fond pritom može pretrpjeti gubitke prilikom izvršavanja svojih prava iz takvih ugovora.

Rizik namire
Rizik namire je rizik da zaključene transakcije financijskim instrumentima ne budu namirene, odnosno, da se prijenos vlasništva nad financijskim instrumentima ne provede ili dospjela novčana potraživanja ne budu naplaćena u dogovorenim rokovima. Takva situacija može dovesti do smanjene likvidnosti imovine.

Operativni rizik
Operativni rizik je rizik gubitka koji nastaje zbog neodgovarajućih ili neuspjelih unutarnjih postupaka ili sustava, zbog ljudskog faktora ili zbog vanjskih događaja, te zbog neusklađenosti poslovanja sa važećim pravnim propisima. Ljudski faktor odnosi se na mogućnost ljudske pogreške nastale tijekom obavljanja poslovnih procesa, primjerice pogrešaka u ugovaranju i/ili namiri transakcija ili pogrešaka u procesu vrednovanja imovine. Prijevare i krađe odnose se na mogućnost namjernog nezakonitog postupanja.

Rizik financijske poluge
Financijska poluga predstavlja financiranje ulaganja korištenjem sredstava dobivenih pozajmljivanjem. Financijska poluga u fondu može se stvoriti korištenjem financijskih izvedenica, te reinvestiranjem kolaterala povezanih sa tehnikama učinkovitog upravljanja portfeljem. Korištenje financijske poluge može znatno povećati rizik: višestruko uvećati prinos na ulaganje, odnosno dobit, ali može i umanjiti dobit ili višestruko uvećati  gubitak, odnosno dovesti do potpunog gubitka financijskih sredstava. Korištenjem financijske poluge u fondu postiže se izloženost tržišnim rizicima koja je veća od neto imovine fonda.

Rizik promjene poreznih propisa
Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerojatnost da zakonodavne vlasti promijene porezne propise na način koji bi negativno utjecao na profitabilnost ulaganja u fondove, ili na korištenje usluge upravljanja Portfeljem.