InterCapital Commodity Strategy

Prvi fond u Republici Hrvatskoj koji investira u tržište roba i sirovina

Zašto investirati u InterCapital Commodity fond?

Potencijalna zaštita od inflacije

Visoka koreliranost s indeksom potrošačkih cijena

Manji rizik i volatilnost Vašeg portfelja

Nekoreliranost s klasičnim oblicima investiranja poput obveznica i dionica

Diverzifikacija Vaše investicije

Investiranost u brojne robe koje su međusobno nekorelirane

Što su robe?

Robe su zasebna vrsta imovine čiji su povrati nekorelirani sa povratima na klasične oblike imovine poput dionica ili obveznica.

Robe su uglavnom sirovi materijali sa primjenom u proizvodnji potrošačkih i industrijskih dobara. Uključuju širok raspon vidljiv u grafici.

Prisutnost geopolitičke neizvjesnosti može imati snažan utjecaj na kretanje cijena roba na način da izaziva snažnije poremećaje na strani ponude. Takvi događaji često uzrokuju značajan rast cijena pojedinih roba.

Povoljna faza dugoročnog robnog ciklusa

 1. Ponuda roba je nedostatna te cijena raste.
  Visoke cijene roba se prelijevaju na inflaciju koja je povišena i volatilna.
  Povišena inflacija utječe na višu razinu kamatnih stopa.

 2. Visoka cijena roba garantira više prinose za proizvođače roba koji investiraju u nove kapacitete.
  Period od konačne odluke za investiranjem do prve isporuke robe traje otprilike 5 godina.

 3. Visoki kapaciteti proizvodnje te dostatnost roba na tržištu.
  Niska i stabilna inflacija te opadajuće kamatne stope.

 4. Niske cijene roba utječu na neatraktivnost prinosa od investiranja u robe.
  Investiranje u robe i proizvodne kapacitete stagnira ili pada.
  Rast raspoloživog dohotka te niska razina kamatnih stopa utječe na rast potražnje.

Zašto investiranje u robe ima velik potencijal pozitivnih prinosa?

Kontinuirani rast svjetske populacije

Rast svjetske populacije zahtijeva ulaganja u energiju, infrastrukturu i proizvodnju hrane i jedan je od najvećih generatora potražnje za robama

Deglobalizacija

Oslanjanje na domaću proizvodnju i poticanje investicija u energetsku infrastrukturu utjecat će na rast cijene roba

ESG i održivo investiranje

Podinvestiranje u klasične izvore energije dovelo je do smanjene ponude koja će zbog ponovne potražnje rezultirati višim cijenama energenata

Novi makroekonomski režim

U narednom periodu očekuju se viša i volatilnija inflacija kao i više kamatne stope

Rezervirajte online sastanak i saznajte kako commodity fond uključiti u svoj portfelj

  Dogovorite savjetovanje