Obavijest o izdavanju odobrenja za preuzimanja upravljanja UCITS fondova pod upravljanjem društva PLATINUM INVEST d.o.o.

27.07.2020.

Poštovani,

ovim putem društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 obavještava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: „HANFA“) dana 23. srpnja 2020. godine donijela Rješenje, KLASA: UP/I 972-02/20-01/25, UR. BROJ: 326-01-40-42-20-7 kojim se izdaje odobrenje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Platinum Global Opportunity, ISIN HRPNINUPJIE7, Platinum Blue Chip, ISIN HRPNINUPBLC2 i Platinum Corporate Bond, ISIN HRPNINUPCOB6, od PLATINUM INVEST d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106. Pisani otpravak rješenja HANFA-e zaprimljen je 24. srpnja 2020. godine.

Stoga INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. daje ovu obavijest, u skladu s odredbom čl. 88. st. 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/2016 i 126/2019).

Osnovni podaci o društvima koja sudjeluju u prijenosu upravljanja

U postupku prijenosa upravljanja UCITS fondovima sudjeluju društvo PLATINUM INVEST d.o.o., kao društvo prenositelj te INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. kao društvo preuzimatelj.

PLATINUM INVEST d.o.o. je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS), valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080620011, koje je za svoj rad dobilo odgovarajuće odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 26. srpnja 2007. godine, broj klase: UP/I 451-04/07-05732, URBROJ: 326-113-07-05. Društvo ima sjedište u Zagrebu, na adresi  Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106 (dalje u tekstu PLATINUM INVEST d.o.o. kao: Društvo prenositelj).

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS) valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 080466824, koje je za svoj rad dobilo odgovarajuće odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od od 19. rujna 2003. godine, broj klase: UP/I-450-08/03-02/458, URBROJ: 567-02/03-02. Društvo ima sjedište u Zagrebu na adresi Masarykova 1 (dalje u tekstu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. kao: „Društvo preuzimatelj“).

Društvo prenositelj i Društvo preuzimatelj su dana 17.06.2020. sklopili Ugovor o dobrovoljnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima te su 1.7.2020. godine sklopile Aneks navedenog ugovora kojim se regulira način uređenja odnosa s depozitarima.

Predmet prijenosa

Predmet prijenosa su svi UCITS fondovi pod upravljanjem Društva prenositelja i to kako je navedeno niže.

(Naziv fonda, ISIN, Oznaka, Depozitar)

Platinum Global Opportunity, HRPNINUPJIE7, PNIN-U-PJIE, Raiffeisenbank Austria d.d.

Platinum Blue Chip, HRPNINUPBLC2, PNIN-U-PBLC, Raiffeisenbank Austria d.d.

Platinum Corporate Bond, HRPNINUPCOB6, PNIN-U-PCOB, Addiko Bank d.d.

(dalje u tekstu svi navedeni fondovi kao: „Fondovi“)

Informacije o svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u svrhu prijenosa upravljanja

U svrhu prijenosa upravljanja Društvo prenositelj će Društvu preuzimatelju prenijeti svu dokumentaciju koja se odnosi na Fondove koji su predmet prijenosa i ulagatelje u te Fondove. Društvo preuzimatelj će čuvati zaprimljenu dokumentaciju s propisanim stupnjem pažnje.

Prilikom provedbe postupka prijenosa upravljanja Društvo prenositelj će upoznati Društvo preuzimatelja sa svim okolnostima u pogledu dotadašnjeg upravljanja Fondovima a što uključuje i ugovore s agentima i investicijskim društvima (brokerima), odnose s institucionalnim investitorima i Ulagateljima koji su uplatili značajnije iznose (preko 100.000,00 (sto tisuća) kuna), poslovne odnose s revizorima, depozitarom i slično.

Nakon što dođe do prijenosa upravljanja Fondovima, Društvo iste neće uključivati kao samostalne pod-fondove u postojeći Krovni UCITS fond kojim upravlja.

Nakon što se izvrši postupak prijenosa poslova upravljanja Fondovima s Društva prenositelja na Društvo preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će tim Fondovima samostalno upravljati. Samostalno upravljanje osobito obuhvaća:

– upravljanje imovinom Fondova,

– upravljanje rizicima,

– administrativne poslove

– trgovanje udjelima Fondova

– određivanje investicijske politike Fondova;

– donošenje odluke o povećanja ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada;

– donošenje odluke o pripajanju ili spajanju s drugim UCITS fondom, i/ili podjeli i/ili likvidaciji UCITS fonda;

– donošenje odluke o promjeni naziva Fondova;

– imenovanje revizora i depozitara,

– druge poslove određene Zakonom, a sve u skladu s odredbama Prospekta i Pravila svakog od Fondova, kao i odredbama Zakona te ostalog regulatornog okvira kojim se uređuju UCITS fondovi.

Nakon što se izvrši prijenos poslova upravljanja Fondovima s Društva prenositelja na Društvo preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će omogućiti svim Ulagateljima u Fondove da pod istim uvjetima i na isti način koriste sve oblike komunikacije s Upravom i zaposlenicima Društva preuzimatelja kao što je to omogućeno Ulagateljima u Fondove kojima trenutno upravlja Društvo preuzimatelj, a što osobito uključuje:

a) razgovore s fond managerima i Upravom (telefonski, putem elektroničke pošte, sastanci u prostorijama Društva preuzimatelja);

b) pristup portalima Društva preuzimatelja;

c) slanje redovitih izvješća o radu Fondova;

slanje godišnjeg izvješća o radu Društva i Fondova.

Prijenosom upravljanja sva prava i obveze Društva prenositelja u vezi s upravljanjem Fondovima prelaze na Društvo preuzimatelja.

Prijenosom upravljanja Fondovima s Društva prenositelja prenose se u korist Društva preuzimatelja cjelokupni Fondovi i to trajno.

Po prijenosu upravljanja neće doći do promjene depozitara budući da se ugovori o obavljanju poslova depozitara prenose na Društvo prenositelja s danom prijenosa upravljanja Fondovima, te neće doći niti do bitnih promjena ugovora s depozitarom.

I nakon što se izvrši prijenos upravljanja Društvo preuzimatelj te fondovi pod njegovim upravljanjem bit će pod nadzorom HANFA-e.

Naznaka datuma kada će se upravljanje prenijeti na Društvo preuzimatelja

Prijenos upravljanja Fondovima s Društva prenositelja na Društva preuzimatelja izvršit će se dana 24. kolovoza 2020. godine.

Do tog datuma Fondovima će upravljati PLATINUM INVEST d.o.o. kao Društvo prenositelj, a od tog datuma Fondovima će započeti upravljati INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. kao Društvo preuzimatelj.

Pravo ulagatelja na otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade

Ulagatelji u Fondove ne plaćaju izlaznu naknadu radi prijenosa poslova upravljanja Fondovima i to u razdoblju od dostave obavijesti o prijenosu upravljanja Fondovima, do proteka roka od 30 dana od prijenosa upravljanja Fondovima. Ulagatelji mogu podnijeti zahtjeve za otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade do 23. rujna 2020. godine.

Za sve upite stojimo na raspolaganju.

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward