Aktualne ETF novice – januar 2023

Revizije indeksa SBITOP TR

Na decembrski redni četrtletni reviziji indeksa razen spremembe deleža posamezne delnice v sestavi ni prišlo do sprememb, medtem ko je bila ob izredni reviziji indeksa januarja v sestavo vključena delnica EQUINOX.

CINKARNA CELJE bo v letu 2023 naložbe usmerila v izboljšanje kakovosti, varnost obratovanja in povečanje proizvodnih zmogljivosti.

Glede na trenutne tržne razmere, pričakovanja glede cen pigmenta titanovega dioksida (za katere skupina meni, da so lani dosegle cenovni vrh) in makroekonomske projekcije je družba predstavila svoj načrt za leto 2023:

Prihodki od prodaje so načrtovani v višini okoli 200,6 mio €, od tega 183,3 mio € na tujih trgih.

Marže se bodo stabilizirale nižje, ob negotovih makroekonomskih razmerah in manjšem povpraševanju po pigmentih pa družba pričakuje, da proizvodne zmogljivosti leta 2023 ne bodo v celoti izkoriščene. Ne glede na težke tržne razmere ostaja fokus na maksimiranju zmogljivosti in izboljšanju strukture prodaje. To se bo skušalo doseči s strategijo razporejanja sredstev v najdonosnejše segmente. Stroškovno se pričakuje precejšnje povečanje stroškov energije in predvsem surovin, za katere obstaja majhno število dobaviteljev z močno pogajalsko močjo.

Marža EBITDA naj bi leta 2023 znašala okoli 10 %, končni čisti dobiček pa zaradi povečanja stroškov okoli 5,9 mio €.

V prihodnjih letih Cinkarna načrtuje večino naložb usmeriti v izboljšanje kakovosti, varnost delovanja in povečanje proizvodnih zmogljivosti – predvsem za pigment titanovega dioksida. Segment metalurgije si bo še naprej prizadeval prilagajati prodajne cene in zniževati stroške poslovanja. Če ne bodo dosegli uspešnih rezultatov, bodo metalurški program ukinili. Financiranje bo konzervativno, vendar so v letu 2023 načrtovani večji investicijski vložki nad lanskim povprečjem zadnjih 3 let. Naložbe se bodo izvajale individualno glede na potrebe, zmogljivosti in priložnosti. Načrtovane kapitalne investicije znašajo 20,5 mio €

Zaradi spremenjenih okoliščin je spremenjena politika izplačila dividend v letu 2023. Družba bo 50 % čistega dobička izplačala v obliki dividend, kar je manj od 75 %, predvidenih v strategiji 2018 za leta 2019–2023.

1989

LUKA KOPER povečuje zmogljivosti kontejnerskega terminala, načrtuje nove skladiščne površine in nov kamionski terminal

Skupina Luka Koper pričakuje pomorski promet 23,3 mio ton, kar je 2 % več kot v letu 2022. Rast prometa se pričakuje v vseh blagovnih skupinah, razen v tekočih tovorih, saj je pretok letalskega goriva še vedno nizek.

Leta 2023 naj bi pomorski kontejnerski promet dosegel 1 milijon TEU, kar je 5 % več kot leta 2022. Luka Koper bo tako vodilna med jadranskimi pristanišči. V letu 2023 naj bi pretovor avtomobilov znašal 760 tisoč, kar je 1 % več kot v letu 2022, saj se avtomobilski trg v sedanjih negotovih časih sooča z občasnimi prekinitvami v dobavnih verigah, obremenitvijo transportnih in skladiščnih kapacitet ter nepredvidljivimi družbenopolitičnimi gibanji v svetu.

Glavno gonilo rasti prihodkov od prodaje bo povečanje prometa v osnovnem toku in drugih storitvah ter rast cen, vendar pa bo končni prihodek od prodaje zaradi nižjih načrtovanih prihodka iz skladiščenja nižji za 4 % glede na leto 2022, ko je bil v njem v povprečju daljši čas zadrževanja blaga.

Končni čisti dobiček letos naj bi bil za 50 % nižji od načrtovanega dobička, predvsem zaradi nižjih čistih prihodkov od prodaje in inflacijskih pritiskov, ki se bodo odrazili v rasti stroškov.

Ključni investicijski projekti v letu 2023 bodo povezani s povečanjem zmogljivosti kontejnerskega terminala, izgradnjo dodatnih odprtih skladiščnih površin za pretovor avtomobilov, povečanjem skladiščnih kapacitet za generalne tovore, izgradnjo novega kamionskega terminala in nakupom opreme. Skupina bo v letu 2023 za projekte trajnostnega razvoja namenila 14,5 mio €, kar predstavlja 24,7 % vseh načrtovanih investicij.

6165

TELEKOM SLOVENIJE v letu 2023 pričakuje rast EBITD in čistega dobička ob znižanju marž

Skupina Telekom Slovenije si je za leto 2023 zastavila ambiciozen načrt s poudarkom na preobratu trendov zadnjih nekaj let ter doseganje rasti prihodkov in števila uporabnikov v vseh segmentih ter na ta način namerava utrditi tržni delež in ostati vodilna na trgu.

Skupina načrtuje skupno 680,8 mio € poslovnih dohodkov. Kljub načrtovani rasti, usmerjenosti v razvoj, nenehni optimizaciji stroškov poslovanja in skrbnemu obvladovanju tveganj bosta v prihodnjem letu na ključne finančne kazalnike največ vplivala negotovost na trgih cen električne energije in rast obrestnih mer. Če se bodo izpolnili pogoji, kot jih načrtuje skupina, naj bi EBITDA znašala 206,2 mio €, čisti dobiček pa 20,1 mio €. S preračunom načrta na cene električne energije iz leta 2022 bi načrtovana rast Skupine Telekom Slovenije za naslednje leto prinesla čisti dobiček za 32 % višji kot v letu 2022 in EBITDA višjo za 6 %.

Skupina Telekom Slovenije načrtuje 205,5 mio € investicij v letu 2023. Načrtovane naložbe poleg širitve in nadgradnje dostopovnega omrežja ter nenehnega razvoja in posodabljanja mobilnega omrežja vključujejo tudi programske pravice in kapitalizacijo najemnin v skladu z MSFI 16. Skupina je še sporočila, da se bo osredotočila na ustvarjanje močnih partnerstev, optimizacijo poslovanja, razvoj najsodobnejših IKT storitev in rešitev ter zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje.

16516

POZAVAROVALNICA SAVA na podlagi treh strateških prioritet načrtuje rast na vseh trgih, kjer je skupina prisotna

Leta 2023 Skupina namerava doseči več kot 800 mio € poslovnih prihodkov (bruto obračunane premije plus drugi poslovni prihodki), kar predstavlja 4-odstotno rast glede na leto 2022, pri čemer je načrtovana tudi rast na vseh trgih, kjer je Skupina prisotna. Ciljni kombinirani količnik naj bi ostal pod 95 %, donosnost naložbenega portfelja pa je načrtovana nad 1,5 %. Skupina pričakuje, da bo dosegla neto dobiček vsaj 53 mio €, kar pomeni vsaj 9,5-odstotno donosnost kapitala. Solventni količnik je načrtovan v enakem obsegu, kot je bil določen za celotno obdobje strategije.

Načrt za leto 2023 temelji na strategiji za obdobje 2023–2027, ki temelji na treh ključnih strateških prednostnih nalogah:

  • Stranka v središču kot ključna prioriteta sedanje strategije, ki jo skupina namerava še naprej razvijati, da bi se približala kupcu ter njegovim potrebam in željam
  • Optimizacija poslovnih procesov z informacijskimi, komunikacijskimi in organizacijskimi spremembami, ki jih zahtevajo okolje, regulativa in strateška usmerjenost v kupca
  • Delovanje v skladu s trajnostnimi predpisi in lastno zavezanostjo skupine, da si prizadeva za trajnost na treh ključnih področjih: okolje, družba in upravljanje (ESG)

V obdobju 2023-2027 je skupina napovedala, da namerava izplačati 35 % do 45 % čistega dobička v obliki dividende na letni ravni.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV namerava še utrjevati svoj položaj na obstoječih trgih in prek partnerstev iskati priložnosti na trgih EU

V Skupini Triglav napovedujejo, da bodo gospodarske razmere v letu 2023 postale še bolj zahtevne, a bodo v njih še naprej poslovali varno in dobičkonosno.

V letu 2023 namerava Triglav doseči dobiček pred obdavčitvijo v znesku 95 do 110 mio €. Ob upoštevanju trenutno razpoložljivih projekcij in ocenjenega gospodarskega položaja je dobiček pred obdavčitvijo nekoliko nižji od načrtovanega dobička za leto 2022. Prav tako je v letu 2023 načrtovano povečanje obsega poslovanja in doseganje bruto premije od 1,5 do 1,6 milijarde €.

Poleg tega namerava skupina zagotoviti visoko stopnjo donosnosti zavarovanja z doseganjem kombiniranega količnika pod 94 % pri neživljenjskih in zdravstvenih zavarovanjih. Triglav kot vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria načrtuje nadaljnjo krepitev položaja na obstoječih trgih, prek partnerstev pa iskanje priložnosti na trgih EU.

Skupina bo še naprej težila k racionaliziraciji stroškov, učinkovitemu obvladovanju tveganj, finančni stabilnosti in ohranjanju visoke bonitetne ocene priznanih bonitetnih agencij. Politika dividend ostane nespremenjena z minimalnim izplačilom v višini 50 % neto dobička, ustvarjenega v preteklem poslovnem letu.

Pričakovanja ICAM OUTLOOK za leto 2023

Ali lahko po turbulentnem letu 2022, ki je bilo izjemno težko za skoraj vse vrste naložb, v letu 2023 pričakujemo preobrat in okrevanje? Se bo inflacija še pospeševala, kako se bodo odzvale centralne banke in kako bo to vplivalo na razmere na trgu? Smo že dosegli dno na obvezniških in delniških trgih? Odgovore na ta in številna druga vprašanja poiščite v naši predstavitvi tržnih pričakovanj.

Silvija Ravlić Varga, CFA

UPRAVITELJ FONDA
Objavljeno
18. januarja 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward