Obvestilo o pripojitvi podsklada InterCapital Cash podskladu InterCapital Money in pomembnih spremembah Prospekta krovnega odprtega investicijskega sklada InterCapital z javno ponudbo (UCITS)

11.12.2017.

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. (dalje: Društvo) Vas ovim putem obavještava o provedbi postupka pripajanja otvorenog investicijskog pod-fonda s javnom ponudom InterCapital Cash otvorenom investicijskom pod-fondu s javnom ponudom InterCapital Money, o razlozima pripajanja, o tijeku postupka pripajanja i bitnim promjenama Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (Prospekt).

 

Datum pripajanja

 

Pripajanje će se izvršiti dana 23. siječnja 2018.

 

Opis postupka pripajanja

 

Pripajanje će se provesti prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza pod-fonda InterCapital Cash, kao fonda prenositelja, na InterCapital Money pod-fond, kao fond preuzimatelj, bez provođenja likvidacije pod-fonda prenositelja. Na dan provedbe pripajanja, vrijednost udjela u pod-fondu InterCapital Cash prije pripajanja bit će jednaka vrijednosti udjela nakon provedbe postupka pripajanja.

 

Razlozi

 

U rujnu 2017. je finalizirano pripajanje društva Addiko Invest d.d. društvu InterCapital Asset Management d.o.o. (Društvo). Postupak pripajanja je bio finalni korak u procesu akvizicije Addiko Invest d.d. i početak integracije proizvoda s ciljem stvaranja najšire palete investicijskih proizvoda na domaćem tržištu. Integracijom Addiko Invest d.d. su se pod-fondovi društva uključili u InterCapital krovni fond podjedinstvenim InterCapital imenom. Nastavno na navedeno, nazivi pod-fondova su promijenjeni dok su strategije upravljanja ostale nepromijenjene. U svrhu postizanja navedenog cilja, Uprava Društva je donijela odluku o pripajanju InterCapital Cash pod-fonda InterCapital Money pod-fondu. Odluka je donesena uvažavajući interese ulagatelja s obzirom da su oba spomenuta pod-fonda novčani fondovi sa sličnom strukturom ulaganja. Pripajanje pod-fondova se provodi iz operativnih razloga radi jednostavnijeg i efikasnijeg upravljanja objedinjenom imovinom.

 

Imateljima udjela u InterCapital Cash pod-fondu nakon pripajanja doći će do promjene strukture imovine nakon pripajanja zbog donekle različite strukture ulaganja fondova, međutim struktura ulaganja ostat će unutar propisanih ograničenja. InterCapital Money je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom, koji sukladno Kodeksu poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima po klasifikaciji temeljem kriterija izloženosti imovine fondova pojedinim klasama financijske imovine po vrsti spada u novčane fondove. Imovina pod-fonda ulaže se u instrumente novčanog tržišta (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti i repo poslovi) i obvezničkog tržišta, čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% imovine pod-fonda, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje pod-fonda ne prelazi 1,5. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima ne smije prelaziti 50% imovine pod-fonda. Valutna izloženost pod-fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kojem trenutku ne smije prelaziti 20%. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

 

InterCapital Cash pod-fond po sintetičkom indikatoru rizičnosti i uspješnosti spada u najnižu, prvu (1) kategoriju rizičnosti, kao i InterCapital Money pod-fond. Nakon provedbe pripajanja izloženost riziku imatelja udjela InterCapital Cash će ostati na istoj razini, dok će im se troškovi smanjiti slijedom niže naknade za upravljanje te niže naknade depozitaru u InterCapital Money pod-fondu.

 

Pregled naknada InterCapital Money pod-fonda

 

Naknade

 

Na kraju ove obavijesti nalaze se Ključni podaci za ulagatelje te zadnji mjesečni izvještaj InterCapital Money pod-fonda, iz kojih su razvidni gore navedeni podaci, te molimo ulagatelje InterCapital Cash pod-fonda da se upoznaju s bitnim karakteristikama navedenog pod-fonda.

 

Odredbe Prospekta i pravila InterCapital Money pod-fonda, poput načina poslovanja, strategije ulaganja, investicijskih ciljeva, upravljanja rizicima i slično, ostat će iste. Ulaganja InterCapital Cash pod-fonda nisu u suprotnosti sa ograničenjima ulaganja InterCapital Money pod-fonda, niti InterCapital Cash pod-fond sadrži imovinu koja prospektom InterCapital Money pod-fonda nije dozvoljena za ulaganje. Nakon provedbe postupka pripajanja, imateljima udjela u InterCapital Money pod-fondu, doći će do promjene u strukturi imovine slijedom različite strukture ulaganja pod-fonda, međutim struktura ulaganja ostat će unutar propisanih ograničenja te će razina rizičnosti ostati nepromijenjena. U nastavku ove obavijesti slijedi nekoliko bitnih napomena za ulagatelje InterCapital Cash i InterCapital Money pod-fondova.

 

Pojedinosti o obustavi trgovanja

 

Slijedom postupka provedbe pripajanja, udjelničari InterCapital Cash pod-fonda kao i udjelničari InterCapital Money pod-fonda mogu zatražiti otkup svojih udjela ili zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu kojim Društvo upravlja, pri čemu Društvo neće obračunati izlaznu ni ulaznu naknadu.

 

5 (pet) radnih dana prije dana pripajanja, u razdoblju od 16. do 22. siječnja 2018. biti će obustavljeno izdavanje, otkup i zamjena udjela u svim navedenim pod-fondovima, te udjelničari istih svoje pravo na otkup udjela, odnosno zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu pod upravljanjem Društva mogu iskoristiti do zaključno 15. siječnja 2018. bez naplate ulazne i/ili izlazne naknade.

 

Predaja zahtjeva, odnosno ostvarivanje ostalih prava imatelja udjela u InterCapital Money pod-fondu bit će iznova omogućena prvi radni dan nakon provedenog pripajanja. Obavijest o provedbi pripajanja biti će također objavljena na web stranici Društva.

 

Dodatne informacije

 

Detaljnije obavijesti o postupku pripajanja udjelničari pod-fondova koji sudjeluju u ovom postupku pripajanja zaprimiti će putem redovne te putem elektroničke pošte.

 

Revizorska kuća Deloitte d.o.o. će revidirati postupak pripajanja i izraditi izvješće o pripajanju, dok je Addiko Bank d.d. kao depozitar pod-fondova već izradilo Mišljenje o pripajanju.

 

Od Društva pismenim putem možete zatražiti dostavu oba dokumenta na kućnu adresu ili putem elektroničke pošte

 

Sve dodatne informacije o pripajanju možete potražiti telefonskim putem na broj telefona +385 1 4825 932 te putem elektroničke pošte na adresu icam@intercapital.hr, a svi detalji i posebnosti pod-fonda InterCapital Money pod-fonda navedeni su u Prospektu i dokumentu Ključni podaci za ulagatelje koji su dostupni su na web stranici Društva u dijelu NAŠI FONDOVI.

 

Bitne promjene Prospekta – uvođenje varijabilne naknade,  uvođenje izlazne naknade 

 

Također, ovim putem Vas obavještavamo o bitnim promjenama Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (Prospekt) koja na snagu stupa 20. siječnja 2018. do kojeg datuma možete tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila plativa.

 

Od 20. siječnja 2018. nadalje, naknada za upravljanje pod-fondom InterCapital Money uređuje se kao varijabilna naknada koja godišnje iznosi minimalno 0,4%, a maksimalno 1,5%. Ista se izračunava dva puta godišnje, a način izračuna naknade veže se uz prosječni prinos jednogodišnjih trezorskih zapisa Republike Hrvatske.

 

U pod-fondu InterCapital Dollar Bond uvodi se izlazna naknada za Klasu B udjela, koja se naplaćuje u iznosu od 3,00% na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju do 15 dana. Izlazna naknada u iznosu od 2,5% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od 15 do 30 dana, dok za ulaganja duža 30 dana izlazna naknada iznosi 2%. Navedena promjena stupa na snagu 20. siječnja 2018.

 

Novi Prospekt InterCapital UCITS krovnog fonda sa detaljima vezano za varijabilnu naknadu biti će dostupan na internet stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, a i prije na Vaš pisani zahtjev.

 

Ključne informacije za ulagatelje InterCapital Money

 

Mjesečni izvještaj InterCapital Money listopad

Ivan Kurtović

PREDSJEDNIK UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward