Rezultat drugog poluvremena upućuje na produžetak ekspanzije

Naslov je u nogometnom žargonu, prilagođen trenutnoj euforiji svjetskog nogometnog prvenstva. Također se podudara s predviđanjima pokazatelja koja upućuju na nastavak ekonomskog ciklusa ekspanzije. Predviđanje trajanja i zaokreta u ekonomskim ciklusima jedan je od najtežih zadataka investitora. Pravovremeno pozicioniranje u odgovarajuće investicijske klase imovine itekako može utjecati na povećanje vrijednosti portfelja ususret kriznim razdobljima. Ekonomski ciklusi su ekspanzija koja kulminira vrhom ekonomskog ciklusa te recesija koja završava dnom ekonomskog ciklusa. Ekonomski ciklusi su okarakterizirani gospodarskim rastom u svakoj od faza te mjerama i postupcima monetarne i fiskalne vlasti. Valja napomenuti kako gospodarski rast, mjeren rastom bruto domaćeg proizvoda države, u dugom roku ima uzlazan trend. Razlog tome je napredak tehnologije i veća dostupnost proizvodnih faktora, koji omogućuju efikasniju proizvodnju dobara i pružanje usluga.

 

Pri predviđanju zaokreta u ekonomskim ciklusima ekonomski analitičari se najviše oslanjaju na vodeće indikatore (eng: leading indicators) koji nagovješćuju zaokret u trendu prije samog zaokreta u ekonomskoj aktivnosti pojedinog gospodarstva. Svakako valja napomenuti da vodeći indikatori nisu sasvim precizni te potpuno oslanjanje na njih ne garantira uspjeh. Uspjeh vodećih indikatora možemo testirati kroz povijest te kroz njihove promjene trendova u usporedbi s promjenama trendova ekonomomskih ciklusa. Jedan od najvjerodostojnijih vodećih indikatora je kretanje prinosa na obveznice. Iz prinosa na državne obveznice SAD-a izveden je indikator nagiba američke krivulje prinosa.

 

Krivulja prinosa SAD-a

 

Krivulja prinosa sad

 

Izvor: Bloomberg

 

Na prethodnom grafu prikazane su krivulje koje povezuju prinose najčešće izdavanih dospijeća državnih obveznica. Jasno je vidljivo da se nagib krivulje u posljednjih godinu i pol dana značajno promijenio, odnosno položaj krivulje je iz uzlaznog praktični prešao u položeni. Razlog značajno položenije krivulje prinosa je provođenje restriktivne monetarne politike od strane FED-a (engl. Federal Reserve), monetarne vlasti SAD-a. FED provodi restriktivnu politiku na način da podiže prekonoćnu međubankarsku kamatnu stopu, poznatu pod nazivom Federal Funds Rate (FFR). Manipulacijom prekonoćne kamatne stope FED neposredno utječe na rast svih kratkoročnih kamatnih stopa pa tako i na prinos državnih obveznica kraćeg dospijeća. Rezultat toga je pomak kraćeg kraja krivulje prinosa prema gore. S druge strane, podižući referentnu kamatnu stopu FED poskupljuje zaduživanje, što rezultira slabijom kreditnom aktivnošću te posredno i slabijom potrošnjom stanovništva koje je demotivirano uzimati kredite po nepovoljnijim uvjetima. Smanjena potrošnja utječe na usporavanje rasta cijena dobara i usluga, odnosno na usporavanje inflacije. Očekivanja o kretanju dugoročnih kamatnih stopa i duljeg kraja krivulje prinosa usko su vezana za inflacijska očekivanja. Ukoliko FED podiže referentnu stopu, za očekivati je kako će inflacija ostati na nižim, ciljanim razinama te će uslijed toga investitori u obveznice duljeg dospijeća biti zadovoljeni nižim prinosima. U slučaju neizvjesnosti u kretanju inflacije investitori bi zahtijevali više prinose na obveznice duljeg dospijeća kako bi realne prinose održali pozitivnima (realni prinos = prinos obveznice – stopa inflacije). Prema tome, provođenje restriktivne monetarne politike od strane FED-a sidri dulji kraj krivulje prinosa, što je vidljivo na trenutnoj krivulji prinosa SAD-a. U odnosu na krivulju od prije godinu i pol dana pomicao se samo prednji kraj.

 

Dolazimo do implikacije nagiba krivulje prinosa u određivanju zaokreta u ekonomskom ciklusu. Ukoliko krivulja prinosa poprimi inverzni nagib, slučaj u kojem kraći kraj krivulje nosi više prinose od duljeg kraja krivulje, u velikom broju slučaja slijedi kriza. Razlog tomu je što investitori zahtijevaju više prinose u kratkom roku zbog očekivanja kratkoročnih nestabilnosti, odnosno šokova. Stoga preferiraju držati novac imobiliziran u dugoročnim obveznicama po nižim prinosima u odnosu na kratkoročne obveznice. Ističe se kako do inverzije krivulje prinosa dolazi u slučaju kada investitori očekuju kratkoročno pogoršanje ekonomske situacije.

 

Graf2

 

Izvor: Federal Reserve Bank of New York

 

Na prethodnom grafikonu prikazana je razlika prinosa kratkoročnog vrijednosnog papira (tromjesečni trezorski zapis SAD-a) i dugoročnog vrijednosnog papira (desetogodišnje državne obveznice SAD-a). Sivom bojom su osjenčana razdoblja recesije u SAD-u te su crvenim krugovima naznačena razdoblja u kojima su kratkoročni prinosi nadmašivali dugoročne. Vidljivo je kako se prije posljednjih sedam kriza dogodila inverzija krivulje prinosa SAD-a. Vremenski horizont u kojem dolazi do krize nakon inverzije krivulje je od šest mjeseci do dvije godine. Trenutna razlika između kratkoročnih i dugoročnih prinosa na državni dug sugerira da nova kriza nije pred vratima.

 

Iako se ovaj vodeći indikator pokazao vrlo vjerodostojnim, široki vremenski horizont za donošenje odluke je njegova loša strana. Naravno, može ga se nadopuniti drugim vodećim indikatorima kako bismo dobili što uži period te preciznije prognozirali nadolazeće razdoblje donoseći pravovremene investicijske odluke. Također napominjemo da globalne financijske krize mogu biti uzrokovane potpuno neočekivanim obratima na geopolitičkoj razini. Iz te perspektive nijedan indikator nije „vodeći“ te ne može predvidjeti takvu vrstu događaja. Pravilna zaštita od ovakvih rizika je diverzifikacija, odnosno ulaganje sredstava u veći broj različitih klasa financijske imovine koje su dostupne kroz širok spektar investicijskih proizvoda InterCapital Asset Managementa.

 

InterCapital Asset Management upravlja s čitavim rasponom
investicijsklih fondova od konzervativnijih prema manje konzervativnim
fondovima:

 

InterCapital Bond obveznički fond

 

InterCapital Global Bond obveznički fond

 

InterCapital Dollar Bond obveznički fond

 

InterCapital Income Plus poseban fond

 

InterCapital Balanced mješoviti fond

 

InterCapital SEE Equity dionički fond

 

InterCapital Global Equity dionički fond

 

 

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: www.icam.hr/hr/fondovi gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward