Fond hrvatskih branitelja

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Vrijednost udjela

HRK

13
Razina volatilnosti

Visoka

O fondu

Imovinu predmetnog fonda čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih društava rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske kao i donacije. Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema svojstvo pravne osobe.

Vrijednost udjela u predmetnom fondu mijenja se svakodnevno, a pregled vrijednosti možete pronaći u Analitici fonda.

Djelatnost, svrha i ustroj ovog fonda regulirani su Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Fond ima i svoj Statut.

Kontakt za Fond hrvatskih branitelja:


fondhb@intercapital.hr

Info telefon: 072 000 005

Radno vrijeme: 08:00 - 19:00 sati

Izvršena pretvorba nepodignute dividende u udjele

Zagreb, 21. siječnja 2019. - Nastavno na nove odredbe Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dividenda koja pripada članu Fonda, a koju član nije podigao do 31.12.2018. godine, pretvorena je u dodatne udjele u predmetnom Fondu.

Pretvorba nepodignute dividende u dodatne udjele izvršena je po cijeni na prvi radni dan od nastupa blokade isplate nepodignutih dividendi, odnosno po cijeni na 2.siječnja 2019. godine koja je na navedeni dan iznosila 417,72 kn.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se i dalje prema uobičajenoj proceduri. 

Sva zaprimljena, a neobrađena rješenja o nasljeđivanju, provodit će se, sukladno prethodnoj najavi, od 21. siječnja 2019. godine.


Isplata dividende članovima Fonda HB - izmjene Zakona

Zagreb, 14. prosinac 2018. - Nastavno na nove odredbe Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz Domivinskog rata i članova njihovih obitelji, dividenda koja pripada članu Fonda, a koju član nije podigao do 31.12.2018. godine, pretvorit će se u njegov udio/udjele u Fondu.

Zbog tehničke provedbe predmetne pretvorbe, od 01.01.2019. godine, bit će onemogućena isplata dividende za 2017. godinu i sve prethodne godine. Nadalje, od 21.01.2019. godine pa sve do perioda isplate nove dividende (za 2018. godinu) vršit će se isključivo otkup udjela u Fondu hrvatskih branitelja koji će biti uvećan za broj udjela ekvivalentan eventualno neisplaćenoj dividendi.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. 

Provedba rješenja o nasljeđivanju neće se moći vršiti do dana 21.01.2019. godine


Isplata dividende članovima Fonda HB za 2017. godinu

Zagreb, 26. srpanj 2018. – Isplata dividende za 2017. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 06. kolovoza 2018. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2017. godinu iznosi 7.775.353,52 kuna, što po jednom udjelu iznosi 4,66 kuna.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama FINA-e, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu te dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru. Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir

S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 03. kolovoz 2018. godine, pravo na isplatu dividende imat će:

 • oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i
 • oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli poslije 04. lipnja 2018. godine.

Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su:

 • zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 04. lipnjem 2018.g. ili ranije;
 • otkupili svoje udjele i više ne raspolažu niti jednim udjelom.

Zbog tehničke provedbe, odnosno priprema za isplatu dividende za 2017. godinu, na dane od 30. srpnja - 04. kolovoza 2018., neće se obavljati isplata dividendi iz ranijih godina, onima koji eventualno do sada nisu preuzeli dividendu, a na to su imali pravo. Oni će dividendu moći preuzeti od 06. kolovoza 2018., kada će ranije nepodignute dividende i dividenda za 2017. godinu biti objedinjene u jedan iznos.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.

Raspolaganje udjelima i dividendom:

Kako biste prodali svoje udjele, odnosno raspolagali pripadajućom dividendom, potrebno je obratiti se u poslovnicu FINA-e u svezi zahtjeva za prodaju udjela iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata/raspolaganja dividendom. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti na uvid:

 • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB,
 • podatak o OIB-u ukoliko važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB,
 • karticu tekućeg ili žiro računa na koji želite da Vam se isplate sredstva ukoliko nećete preuzeti sredstva po isplati u gotovini u poslovnici FINA-e.

Gotovinska isplata moguća je isključivo vlasniku udjela, osobno.

U poslovnicu FINA-e potrebno je donijeti i preslike dokumentacije navedene pod prvom i trećom točkom.

Upravni odbor Fonda HB je dana 13. svibnja 2016. godine sukladno članku 8. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji odobrio proceduru i upute koje se nalaze u nastavku, a koje definiraju sve aktivnosti i odgovornosti pri procesu zaprimanja Zahtjeva za prodaju udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i isplate dividende iz predmetnog Fonda.

Poslovanje Fonda hrvatskih branitelja tijekom određenih perioda od osnutka.

 • %

  1 Dan
 • %

  1 mjesec
 • %

  3 mjeseca
 • %

  6 mjeseci
 • %

  godina
 • %

  PGP
 • %

  godina
 • %

  1 godina
 • %

  2 godine
 • %

  Od osnutka

Podaci o fondu

Fond hrvatskih branitelja

Naziv fonda:

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Depozitna banka:

OTP banka d.d.

Upravitelj fonda:

InterCapital Asset Management d.o.o.

Djelatnost, svrha i ustroj ovog fonda regulirani su Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Fond ima i svoj Statut. Zakon i Statut Fonda možete pronaći u nastavku.

Zakonski okvir:

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 99/2018)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174-2004)

Fond ima Statut kojim se uređuje:

 • status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora i Društva za upravljanje,
 • vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,
 • uvjeti pod kojima će Fond stjecati vrijednosne papire,
 • osnovnica za izračunavanje naknade Društva za upravljanje Fondom koja će se platiti iz imovine Fonda,
 • osnovica za izračunavanje naknade depozitne banke koja će se platiti iz imovine Fonda,
 • poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o razvitku i portfelju Fonda, te mjesto i način objavljivanja tih činjenica,
 • druga pitanja važna za Fond.

Statut Fonda:

Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - neslužbeni pročišćeni tekst
Izmjene i dopune Statuta Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 38-2008).pdf
Izmjene i dopune Statuta Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 14-2008).pdf
Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 129-2004)

Punomoć - Fond hrvatskih branitelja

Za raspolaganje udjelima u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i pripadajućom dividenom moguće je opunomoćiti drugu osobu. U tom slučaju potrebno je popuniti jedan od priloženih obrazaca, ovisno o tome za što se osoba opunomoćuje.

Potpis člana Fonda HB na obrascu punomoći za raspolaganje udjelima i dividendom mora biti ovjerovljen od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoći, ali se isplata sredstava ostvarenih prodajom Udjela može izvršiti samo na račun opunomoćitelja- člana Fonda HB.

Ukoliko je punomoć ili njihova ovjera sačinjena na stranom jeziku ili nisu sastavljene latiničnim pismom, uz njih mora biti priložen i prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.

Podnošenje zahtjeva putem punomoćnika: 

Prilikom predaje Zahtjeva, punomoćnik je u poslovnici FINA-e obvezan priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB,
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen),
3. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će se isplatiti dividenda/sredstva ostvarena prodajom Udjela,
4. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet punomoćnika člana Fonda HB i
5. izvornik obrasca punomoći za prodaju Udjela/punomoć za podnošenje naloga za isplatu dividende ovjerovljenu od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoć.

Potrebno je donijeti i preslike dokumentacije navedene pod točkama 1., 3., i 4., a izvornik punomoći navedene u točki 5.zadržati.

Napomena:

Punomoć vrijedi samo za podnošenje Zahtjeva. Sredstva će se isplatiti isključivo na račun koji glasi na ime člana Fonda HB.

Uputa za prodaju udjela i isplatu dividende

Upute arrow_forward