Icam-u-caon

Fond hrvatskih branitelja

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Vrijednost udjela

HRK

13
Razina volatilnosti

Visoka

O fondu

Imovinu predmetnog fonda čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih društava rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske kao i donacije. Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema svojstvo pravne osobe.

Vrijednost udjela u predmetnom fondu mijenja se svakodnevno, a pregled vrijednosti možete pronaći u Analitici fonda.

Djelatnost, svrha i ustroj ovog fonda regulirani su Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Fond ima i svoj Statut.

Kontakt za Fond hrvatskih branitelja:


fondhb@intercapital.hr

Info telefon: 072 000 005

Radno vrijeme: 08:00 - 19:00 sati

Isplata dividende članovima Fonda HB za 2017. godinu

Zagreb, 26. srpanj 2018. – Isplata dividende za 2017. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 06. kolovoza 2018. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2017. godinu iznosi 7.775.353,52 kuna, što po jednom udjelu iznosi 4,66 kuna.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama FINA-e, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu te dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru. Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir

S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 03. kolovoz 2018. godine, pravo na isplatu dividende imat će:

 • oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i
 • oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli poslije 04. lipnja 2018. godine.

Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su:

 • zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 04. lipnjem 2018.g. ili ranije;
 • otkupili svoje udjele i više ne raspolažu niti jednim udjelom.

Zbog tehničke provedbe, odnosno priprema za isplatu dividende za 2017. godinu, na dane od 30. srpnja - 04. kolovoza 2018., neće se obavljati isplata dividendi iz ranijih godina, onima koji eventualno do sada nisu preuzeli dividendu, a na to su imali pravo. Oni će dividendu moći preuzeti od 06. kolovoza 2018., kada će ranije nepodignute dividende i dividenda za 2017. godinu biti objedinjene u jedan iznos.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.


Raspolaganje udjelima i dividendom:

Kako biste prodali svoje udjele, odnosno raspolagali pripadajućom dividendom, potrebno je obratiti se u poslovnicu FINA-e u svezi zahtjeva za prodaju udjela iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata/raspolaganja dividendom. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti na uvid:

 • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB,
 • podatak o OIB-u ukoliko važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB,
 • karticu tekućeg ili žiro računa na koji želite da Vam se isplate sredstva ukoliko nećete preuzeti sredstva po isplati u gotovini u poslovnici FINA-e.

Gotovinska isplata moguća je isključivo vlasniku udjela, osobno.

U poslovnicu FINA-e potrebno je donijeti i preslike dokumentacije navedene pod prvom i trećom točkom.

Upravni odbor Fonda HB je dana 13. svibnja 2016. godine sukladno članku 8. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji odobrio proceduru i upute koje se nalaze u nastavku, a koje definiraju sve aktivnosti i odgovornosti pri procesu zaprimanja Zahtjeva za prodaju udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i isplate dividende iz predmetnog Fonda.

Poslovanje Fonda hrvatskih branitelja tijekom određenih perioda od osnutka.

 • %

  1 Dan
 • %

  1 mjesec
 • %

  3 mjeseca
 • %

  6 mjeseci
 • %

  godina
 • %

  PGP
 • %

  godina
 • %

  1 godina
 • %

  2 godine
 • %

  Od osnutka

Podaci o fondu

Fond hrvatskih branitelja

Naziv fonda:

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Depozitna banka:

Splitska banka d.d.

Upravitelj fonda:

InterCapital Asset Management d.o.o.

Djelatnost, svrha i ustroj ovog fonda regulirani su Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Fond ima i svoj Statut. Zakon i Statut Fonda možete pronaći u nastavku.

Zakonski okvir:

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji-neslužbeni pročišćeni tekst
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 41-2008)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 82-2004)
Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 163-2003)
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174-2004)

Fond ima Statut kojim se uređuje:

 • status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora i Društva za upravljanje,
 • vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,
 • uvjeti pod kojima će Fond stjecati vrijednosne papire,
 • osnovnica za izračunavanje naknade Društva za upravljanje Fondom koja će se platiti iz imovine Fonda,
 • osnovica za izračunavanje naknade depozitne banke koja će se platiti iz imovine Fonda,
 • poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o razvitku i portfelju Fonda, te mjesto i način objavljivanja tih činjenica,
 • druga pitanja važna za Fond.

Statut Fonda:

Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - neslužbeni pročišćeni tekst
Izmjene i dopune Statuta Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 38-2008).pdf
Izmjene i dopune Statuta Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 14-2008).pdf
Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 129-2004)

Punomoć - Fond hrvatskih branitelja

Za raspolaganje udjelima u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i pripadajućom dividenom moguće je opunomoćiti drugu osobu. U tom slučaju potrebno je popuniti jedan od priloženih obrazaca, ovisno o tome za što se osoba opunomoćuje.

Potpis člana Fonda HB na obrascu punomoći za raspolaganje udjelima i dividendom mora biti ovjerovljen od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoći, ali se isplata sredstava ostvarenih prodajom Udjela može izvršiti samo na račun opunomoćitelja- člana Fonda HB.

Ukoliko je punomoć ili njihova ovjera sačinjena na stranom jeziku ili nisu sastavljene latiničnim pismom, uz njih mora biti priložen i prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.

Podnošenje zahtjeva putem punomoćnika: 

Prilikom predaje Zahtjeva, punomoćnik je u poslovnici FINA-e obvezan priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB,
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen),
3. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će se isplatiti dividenda/sredstva ostvarena prodajom Udjela,
4. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet punomoćnika člana Fonda HB i
5. izvornik obrasca punomoći za prodaju Udjela/punomoć za podnošenje naloga za isplatu dividende ovjerovljenu od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoć.

Potrebno je donijeti i preslike dokumentacije navedene pod točkama 1., 3., i 4., a izvornik punomoći navedene u točki 5.zadržati.

Napomena:

Punomoć vrijedi samo za podnošenje Zahtjeva. Sredstva će se isplatiti isključivo na račun koji glasi na ime člana Fonda HB.

Uputa za prodaju udjela i isplatu dividende

Upute arrow_forward