Fond hrvatskih branitelja

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Vrijednost udjela

HRK

13
RAZINA VOLATILNOSTI help_outline

Visoka

O fondu

Imovinu predmetnog fonda čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih društava rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske kao i donacije. Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema svojstvo pravne osobe.

Vrijednost udjela u predmetnom fondu mijenja se svakodnevno, a pregled vrijednosti možete pronaći u Analitici fonda.

Djelatnost, svrha i ustroj ovog fonda regulirani su Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Fond ima i svoj Statut.

Kontakt za Fond hrvatskih branitelja:

fondhb@intercapital.hr

Info telefon: 072 000 005 (09:00 – 17:00 sati)

Zaprimanje stranaka: 9:00 – 17:00 sati

Poslovanje Fonda hrvatskih branitelja tijekom određenih perioda od osnutka.

 • %

  1 Dan
 • %

  1 mjesec
 • %

  3 mjeseca
 • %

  6 mjeseci
 • %

  godina
 • %

  pgp
 • %

  godina
 • %

  1 godina
 • %

  2 godina
 • %

  Od osnutka
HRK
multiline_chart

Izračun Prinosa

Unesite datume kako biste izračunali potencijalni prinos u odabranom vremenskom razdoblju. Izračun ne uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je Prospektom fonda predviđena.

close
01.01.2017 - 01.01.2017
Konačni Iznos
0 HRK
Prinos
0

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Podaci o fondu

Fond hrvatskih branitelja

Naziv fonda:

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Depozitna banka:

OTP banka d.d.

Upravitelj fonda:

InterCapital Asset Management d.o.o.

Djelatnost, svrha i ustroj ovog fonda regulirani su Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Fond ima i svoj Statut. Zakon i Statut Fonda možete pronaći u nastavku.

Zakonski okvir:

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 99/2018)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174-2004)

Fond ima Statut kojim se uređuje:

 • status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora i Društva za upravljanje,
 • vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,
 • uvjeti pod kojima će Fond stjecati vrijednosne papire,
 • osnovnica za izračunavanje naknade Društva za upravljanje Fondom koja će se platiti iz imovine Fonda,
 • osnovica za izračunavanje naknade depozitne banke koja će se platiti iz imovine Fonda,
 • poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o razvitku i portfelju Fonda, te mjesto i način objavljivanja tih činjenica,
 • druga pitanja važna za Fond.

UDJELI

Koliko vrijedi jedan udio u Fondu HB i u kojoj se valuti izražava?

Vrijednost udjela izražava se u kunama. Ista se mijenja svaki dan te se objavljuje na web stranici Društva.

Koliko će udjeli vrijediti za npr. 3 ili 6 mjeseci?

Buduća cijena udjela je nepoznata jer ovisi prvenstveno o trenutnoj vrijednosti dionica Hrvatskog Telekoma te drugih vrijednosnih papira koji se nalaze u manjem postotku imovine Fonda.

Je li moguće kupiti udjele u Fondu?

Ne, udjeli u Fondu HB se mogu steći isključivo dodjelom od strane Ministarstva branitelja i nije ih moguće kupiti. Ako ste zainteresirani za investiranje, predlažemo da proučite UCITS fondove pod upravljanjem InterCapitala.

Smatram da mi je broj udjela/bodova pogrešno obračunat, kome se mogu obratiti?

Za sve upite i reklamacije oko broja dodijeljenih udjela potrebno je obratiti se Ministarstvu hrvatskih branitelja na kontakt telefon: 01/2308 888.

Mogu li se udjeli dati u zalog, prodati ili prenijeti drugom članu Fonda?

Udio u Fondu HB ne može se dati u zalog, prenijeti u korist drugog člana Fonda HB niti trećih osoba. Također, udjeli u Fondu HB kao ni imovina koja proizlazi iz vlasništva nad udjelima (uključujući i dividendu) ne mogu biti predmetom zaloga niti ovrhe. Udjeli članova Fonda mogu se stjecati samo nasljeđivanjem.

DIVIDENDA

Tko ima pravo na dividendu?

Pravo na dividendu imaju svi članovi Fonda HB koji na dan raspodjele dobiti posjeduju udjele u fondu.

Koliko iznosi dividenda po jednom udjelu u Fondu HB?

Iznos dividende po udjelu razlikuje se ovisno o godini za koju se ista isplaćivala. Točan iznos sveukupno nepodignute dividende potrebno je provjeriti u bilo kojoj poslovnici FINA-e, gdje se ista ujedno i isplaćuje. Nastavno na nove zakonske odredbe, sva eventualno nepodignuta dividenda koja se ne podigne od perioda isplate (u ljetnom periodu) pa do kraja te godine, početkom iduće godine pretvorit će se u dodatne udjele.

Što ako se dividenda ne podigne odmah? Gubi li se pravo na nju?

Ne. Ukoliko dividendu ne podignete odmah, ne gubite pravo na nju. Nastavno na nove zakonske odredbe, sva eventualno nepodignuta dividenda koja se ne podigne od perioda isplate (u ljetnom periodu) pa do kraja te godine, početkom iduće godine pretvorit će se u dodatne udjele.

POTVRDA

Izgubili ste potvrdu ili ste promijenili adresu. Kako da dođem do nove potvrde?

Za izdavanje Potvrde o vlasništvu udjela ili promjenu kontaktne adrese, molimo da nam pošaljete zahtjev za izdavanje potvrde zajedno s kopijom osobnog dokumenta (OI/dokument s OIB-om) putem maila fondhb@intercapital.hr ili poštom na adresu:
InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10 000 Zagreb

NASLJEĐIVANJE

Što napraviti ako je član Fonda umro? Kako prenijeti udjele?

U slučaju smrti člana Fonda HB, nasljednici bi trebali u ostavinskom postupku kod javnog bilježnika ili suda ishoditi Rješenje o nasljeđivanju udjela u Fondu HB. Nakon što Rješenje o nasljeđivanju postane pravomoćno, potrebno ga je dostaviti na provedbu putem maila fondhb@intercapital.hr ili putem pošte na:
InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10 000 Zagreb

Gdje poslati rješenje o nasljeđivanju?

Rješenje o nasljeđivanju sukladno kojem će se izvršiti prijenos udjela s pokojnika na nasljednike i kopije osobnih dokumenata nasljednika treba poslati putem maila fondhb@intercapital.hr ili na adresu:
InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10 000 Zagreb

U kojem roku će se provesti dostavljeno Rješenje o nasljeđivanju?

Društvo će sva zaprimljena i pravovaljana rješenja obraditi u najkraćem mogućem roku. Konkretno, u praksi to je uobičajeno u roku 2 tjedna od zaprimanja istih, izuzev iznimnih perioda (primjerice pretvorba nepodignute dividende u udjele kada u kraćem periodu nije moguće provoditi rješenja).

Kada nasljednici mogu raspolagati nasljeđenim udjelima?

Po primitku potvrde o stanju udjela koja glasi na njihovo ime.

Mogu li se isplatiti sredstva iz Fonda bez prethodnog prijenosa udjela na nasljednike?

Mogu na način da se u poslovnicama FINA-e popuni i potpiše izjava o isplati novčane protuvrijednosti udjela u Fondu uz prilaganje dokumentacije: pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, kopija osobne iskaznice ili putne isprave, punomoć (u slučaju podnošenja izjave u ime punomoćnika), kopija kartice tekućeg ili žiro računa.

FINANCIJSKA POMOĆ

Gdje mogu uputiti zahtjev za financijsku pomoć?

U svezi zahtjeva za financijsku pomoć potrebno je obratiti se Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kontakt telefon: 01/ 3833 426 ili na adresu: Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb.
Za izdavanje Potvrde o vlasništvu udjela koja je potrebna za prilaganje uz zahtjev za financijsku pomoć, molimo da nam pošaljete zahtjev za izdavanje potvrde zajedno s kopijom osobnog dokumenta (OI/dokument s OIB-om) putem maila fondhb@intercapital.hr ili poštom na adresu:
InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10 000 Zagreb

PRODAJA UDJELA

Gdje se podnosi zahtjev za prodaju udjela?

Isključivo u poslovnicama FINA-e (bilo koja poslovnica).

Naplaćuje li Fina naknadu za podnošenje zahtjeva i isplatu/prijenos sredstava?

Ne.

Može li se zahtjev za prodaju udjela povući?

Zahtjev je moguće povući isključivo isti dan i u istoj poslovnici FINA-e u kojoj je Zahtjev i podnesen u radnom vremenu poslovnice.

Kada će sredstva biti isplaćena?

Prodaja se, sukladno Statutu, izvršava po cijeni važećoj na 60. dan od dana podnošenja zahtjeva
Ukoliko 60. dan pada na neradni dan (vikendi i blagdani), kao važeća cijena za obračun otkupne cijene udjela uzima se cijena prvog sljedećeg radnog dana Fonda, a udjeli se isplaćuju u daljnjem roku od tri radna dana.
Na zahtjevu za prodaju je otisnut datum očekivane isplate sredstava ostvarenih prodajom udjela na račun ili gotovinske isplate u FINA-i

DOKUMENTACIJA ZA ISPLATU UDJELA

A) OSOBNO PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA OD STRANE ČLANA FONDA HB – FIZIČKE OSOBE

Prilikom podnošenja Zahtjeva za prodaju obavezno je priložiti na uvid slijedeće:
1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom se dokazuje identitet,
2. podatak o OIB-u člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen),
3. Karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će Društvo isplatiti sredstva ostvarena prodajom Udjela, ukoliko ta sredstva član Fonda HB osobno ne preuzima u gotovini isplatom u poslovnicama Fine.
Članovi Fonda HB koji nisu rezidenti Republike Hrvatske moraju otvoriti nerezidentni račun u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koji će primiti sredstva ostvarena prodajom Udjela.

Napomena: gotovinska isplata nije moguća nerezidentu kao niti skrbniku, zakonskom zastupniku niti punomoćniku člana Fonda HB.

B) OSOBNO PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA ČLANA FONDA HB – PRAVNE OSOBE (OPĆINE i GRADOVI)

Prilikom podnošenja Zahtjeva članovi Fonda HB moraju obavezno priložiti na uvid:
1. podatak o OIB-u za općinu / grad (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
2. Ugovor o otvorenom žiro-računu između banke i općine / grada
3. Potvrdu Izbornog povjerenstva o imenovanju gradonačelnika / načelnika općine
4. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu ili kojom gradonačelnik / načelnik općine dokazuje svoj identitet

C) PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA MALOLJETNIH OSOBA ČLANOVA FONDA

Zakonski zastupnici maloljetnika mogu raspolagati novčanim sredstvima maloljetnog djeteta u razdoblju od jednog mjeseca u iznosu koji ne prelazi svotu od 10.000,00 kn. Za sve veće iznose potrebna je pisana suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljski skrb i odobrenje suda u izvanparničnom postupku sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Ako maloljetna osoba sukaldno posebnim propisima, ima skrbnika ili posebnog skrbnika kojeg mu je odredio nadležni centar za socijalnu skrb, sredstvima u fondu djeteta skrbnik ili posebni skrbnik raspolaže samo na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno ovlaštenjima koja proizlaze iz tog rješenja.

Za maloljetne članove Fonda HB Zahtjev podnose roditelji (zakonski zastupnici) ili skrbnici, a prilikom podnošenja Zahtjeva koji se odnose na Udjele maloljetnih članova Fonda HB, moraju obavezno priložiti na uvid:

1. roditelji (zakonski zastupnici) moraju priložiti Izvod iz matične knjige rođenih/Rodni list. Za raspolaganje iznosima većim od 10.000,00 kn, potrebna je pisana suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb i odobrenje suda u izvanparničnom postupku. Skrbnici moraju priložiti pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb o imenovanju skrbnikom nad maloljetnom osobom (izvornik Rješenja zadržava FINA, a rješenje ne smije biti starije od 15 dana od pravomoćnosti istog) ,
2. podatak o OIB-u člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. važeću identifikacijsku ispravu roditelja/skrbnika (osobna iskaznica ili putovnica)
4. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa maloljetne osobe  na koji će se isplatiti sredstva    ostvarena prodajom Udjela. Ukoliko nemaju karticu tekućeg ili žiro računa, moraju priložiti Ugovor o otvaranju tekućeg ili žiro računa

D) PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA ČLANA FONDA KOJI JE POD SKRBNIŠTVOM (punoljetna osoba koja je lišena poslovne sposobnosti ili joj je poslovna sposobnost ograničena) – SAMO JE SKRBNIK OVLAŠTEN PODNIJETI ZAHTJEV

Prilikom podnošenja Zahtjeva, skrbnici moraju obavezno priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom se dokazuje identitet člana Fonda HB
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će se izvršiti isplata sredstava ostvarenih prodajom Udjela,
4. pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb o stavljanju osobe pod skrbništvo i imenovanju skrbnika
5. pravomoćno Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb kojim se skrbniku daje suglasnost za raspolaganje udjelima u  Fondu HB u kojem treba biti naveden točan broj Udjela kojim se dozvoljava raspolaganje (Fina zadržava izvornik Rješenja). Rješenje Centra za socijalnu skrb ne smije biti starije od 15 dana od dana pravomoćnosti Rješenja
6. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet skrbnika člana Fonda  HB

DOKUMENTACIJA ZA ISPLATU DIVIDENDE

A) GOTOVINSKA ISPLATA DIVIDENDE ČLANOVIMA FONDA HB – REZIDENTIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Za isplatu dividende potrebno je u poslovnici FINA-e obavezno priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom član Fonda HB dokazuje svoj identitet
2. podatak o OIB-u ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)

B) ISPLATA DIVIDENDE ČLANOVIMA FONDA HB – NEREZIDENTIMA (osobe koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske) I POLUNEREZIDENTIMA KOJI U REPUBLICI HRVATSKOJ BORAVE NA OSNOVI VAŽEĆE DOZVOLE BORAVKA U TRAJANJU OD 183-365 DANA

Članovi Fonda HB – nerezidenti i rezidenti koji u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju od 183-365 dana mogu zatražiti nalog za isplatu dividende te moraju obavezno priložiti na uvid:

1. osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom se dokazuje identitet člana Fonda HB.
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. Članovi Fonda HB koji nisu rezidenti Republike Hrvatske moraju otvoriti nerezidentni račun u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koji će im se isplatiti dividenda, te prilikom podnošenja naloga za isplatu priložiti karticu računa na koji će im se isplatiti dividenda,
4. Članovi Fonda HB koji u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju od 183-365 dana, moraju prilikom podnošenja naloga za isplatu priložiti karticu tekućeg ili žiro računa na koji će im se isplatiti dividenda

C) ISPLATA DIVIDENDE MALOLJETNIM ČLANOVIMA FONDA HB

Zakonski zastupnici maloljetnika mogu raspolagati dividendom maloljetnog djeteta u iznosu koji ne prelazi svotu od 10.000,00 kn. Za sve veće iznose potrebna je pisana suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljski skrb i odobrenje suda u izvanparničnom postupku sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Ako maloljetna osoba sukaldno posebnim propisima, ima skrbnika ili posebnog skrbnika kojeg mu je odredio nadležni centar za socijalnu skrb, dividendom djeteta skrbnik ili posebni skrbnik raspolaže samo na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno ovlaštenjima koja proizlaze iz tog rješenja.

Za isplatu dividende maloljetnim članovima Fonda HB zakonski zastupnici ili skrbnici tih članova Fonda HB mogu zatražiti nalog za isplatu dividende, te moraju obavezno priložit na uvid:

1. roditelji (zakonski zastupnici) moraju priložiti Izvod iz matične knjige rođenih/Rodni list. Za raspolaganje iznosima većim od 10.000,00 kn, potrebna je pisana suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb i odobrenje suda u izvanparničnom postupku. Skrbnici moraju priložiti pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb o imenovanju skrbnikom nad maloljetnom osobom (izvornik Rješenja zadržava FINA, a rješenje ne smije biti starije od 15 dana od pravomoćnosti istog)
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. identifikacijski dokument roditelja/skrbnika (važeća osobna iskaznica ili putovnica)
4. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa maloljetne osobe  na koji će se izvršiti isplata, ukoliko nemaju karticu tekućeg ili žiro računa tada moraju priložiti Ugovor o otvaranju tekućeg ili žiro računa

D) ISPLATA DIVIDENDE OPĆINI I GRADU u RH KAO ČLANU FONDA HB

Samo su zakonski zastupnici člana Fonda HB ovlašteni zatražiti isplatu dividende.

Za isplatu dividende članovima Fonda HB zakonski zastupnici tih članova Fonda HB mogu zatražiti nalog za isplatu dividende, te moraju obavezno priložit na uvid:

1. podatak o OIB-u za člana Fonda HB (grad ili općinu) (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
2. gradonačelnik / načelnik općine mora priložiti Potvrdu Izbornog povjerenstva o imenovanju gradonačelnika / načelnika općine
3. identifikacijski dokument gradonačelnika / načelnika općine – (važeća osobna iskaznica ili putovnica)
4. Ugovor o žiro-računu između banke i grada /općine

E) ISPLATA DIVIDENDE ČLANU FONDA HB KOJI JE POD SKRBNIŠTVOM (punoljetna osoba koja je u cijelosti  ili djelomično lišena poslovne sposobnosti ) – SAMO JE SKRBNIK OVLAŠTEN ZATRAŽITI ISPLATU DIVIDENDE

Za isplatu dividende skrbnici mogu zatražiti nalog za isplatu dividende (dividenda se isplaćuje isključivo na račun člana Fonda HB), te moraju obavezno priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će se izvršiti isplata,
4. pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb o stavljanju osobe pod skrbništvo i imenovanju skrbnika
5. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet skrbnika člana Fonda HB

PUNOMOĆ

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA i/ILI ISPLATU DIVIDENDE ČLANA FONDA HB PUTEM PUNOMOĆNIKA

Članovi Fonda HB mogu opunomoćiti drugu osobu u svrhu podnošenja Zahtjeva za prodaju udjela i/ili isplatu dividende. Potpis člana Fonda HB na obrascu punomoći mora biti ovjerovljen od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoći, ali se isplata sredstava ostvarenih prodajom Udjela/isplate dividende može izvršiti samo na račun opunomoćitelja-člana Fonda HB. Ukoliko je punomoć ili njihova ovjera sačinjena na stranom jeziku ili nisu sastavljene latiničnim pismom, uz njih mora biti priložen i prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.  Punomoć mora izrijekom sadržavati jednokratno ovlaštenje punomoćnika podnijeti Društvu Zahtjev u odnosu na sve ili točno određeni broj Udjela koji u trenutku njegova podnošenja pripadaju članu Fonda HB.

Prilikom predaje Zahtjeva, punomoćnik je obavezno dužan priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB,
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen),
3. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će se isplatiti sredstva ostvarena prodajom udjela/isplatom dividende,
4. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet punomoćnika člana Fonda HB  i
5. izvornik obrasca punomoći za prodaju Udjela(isplatu dividende ovjerovljene od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoć (FINA zadržava izvornik punomoći!)

Napomena: Punomoć vrijedi samo za podnošenje Zahtjeva za prodaju udjela/isplatu dividende. Sredstva će se isplatiti isključivo na račun koji glasi na ime člana Fonda HB.

Obrasci punomoći za prodaju udjela i/ili isplatu dividende nalaze se ovdje

OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke?

Prilikom obrade osobnih podataka (primjerice kod otkupa udjela u Fondu HB-a, isplate neto dobiti od ulaganja članovima Fonda te isplati novčane protuvrijednosti nasljednicima imatelja udjela), Društvo postupa u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Uredba“), odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018) te ostale primjenjive regulative.

Prilikom dostave Društvu rješenja o nasljeđivanju radi prijenosa udjela u korist nasljednika, Društvu je, između ostaloga, potreban OIB nasljednika i pokojnog imatelja udjela, koji će se unijeti u informatički sustav Društva. Unošenje OIB-a potrebno je radi kasnije identifikacije nasljednika kao imatelja udjela u Fondu. Pristup informatičkom sustavu imaju oni radnici Društva koji rade na poslovima Fonda, a kako bi se postigla maksimalna zaštita Vaših osobnih podataka. U pravilu je OIB nasljednika te pok. imatelja udjela sadržan u rješenju o nasljeđivanju te ga nije potrebno posebno dostavljati. Međutim, u slučaju da rješenje o nasljeđivanju ne sadrži OIB nasljednika i/ili pok. imatelja udjela, Društvo će od Vas zatražiti dostavu navedenih podataka. Nadalje, Društvu je potreban i podatak o Vašoj adresi na koju će se dostaviti potvrda o stanju udjela. Pri tome će se kao mjerodavna koristiti adresa navedena u rješenju o nasljeđivanju, osim ako niste drugačije naveli u zahtjevu za prijenos udjela.

Kako zahtjeve za otkup udjela te zahtjeve za isplatu dividende u ime Društva zaprima FINA, Društvo i FINA su, sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka,  potpisali ugovor kojim su uredili  međusobno postupanje u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka. U okviru navedenog odnosa Društvo, u smislu Uredbe, ima položaj voditelja obrade, a FINA položaj izvršitelja obrade Vaših osobnih podataka.

Način postupanja Društva s osobnim podacima sadržan je u Politici privatnosti, te vas pozivamo da se upoznate sa sadržajem navedenog dokumenta, kao i s pravima koje ostvarujete s osnove Uredbe i ostale primjenjive regulative.

Pravila privatnosti dostupna su ovdje.

Punomoć – Fond hrvatskih branitelja

Za raspolaganje udjelima u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i pripadajućom dividenom moguće je opunomoćiti drugu osobu. U tom slučaju potrebno je popuniti jedan od priloženih obrazaca, ovisno o tome za što se osoba opunomoćuje.

Potpis člana Fonda HB na obrascu punomoći za raspolaganje udjelima i dividendom mora biti ovjerovljen od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoći, ali se isplata sredstava ostvarenih prodajom Udjela može izvršiti samo na račun opunomoćitelja- člana Fonda HB.

Ukoliko je punomoć ili njihova ovjera sačinjena na stranom jeziku ili nisu sastavljene latiničnim pismom, uz njih mora biti priložen i prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.

Uputa za prodaju udjela i isplatu dividende

Upute arrow_forward