InterCapital Commodity Strategy – obavijest o početnoj ponudi udjela

16.01.2023.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (dalje u tekstu: „Društvo“) obavljuje početnu ponudu udjela u fondu INTERCAPITAL Commodity Strategy otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: „Fond“). Dana 30. studenoga 2022. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, donijela je rješenje broj klase: UP/I 992-02/22-01/27, ur. broj: 326-01-40-42-22-16 kojim se Društvu izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Fondom, što uključuje i odobrenje Prospekta i Pravila Fonda, kao i izbor depozitara. Prospektom Fonda je predviđeno da će Društvo datum početne ponude udjela objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Razdoblje početne ponude udjela

Razdoblje početne ponude udjela u Fondu, koja se provodi prikupljanjem novčanih sredstava, započet će dana 23. 01. 2023. godine te će trajati do 23. 02. 2023. godine, odnosno do trenutka kada se prikupi iznos od 600.000,00 (šesto tisuća) EUR-a, ovisno o tome koji od navedenih događaja nastupi ranije. U slučaju da se i prije 23. 02. 2023. godine, u okviru početne ponude udjela u Fondu, prikupi iznos od 600.000,00 (šesto tisuća) EUR-a, Uprava Društva će donijeti odluku kojom se okončava početna ponuda udjela.

Cijena udjela u Fondu prilikom početne ponude udjela

Cijena udjela u Fondu prilikom početne ponude udjela iznosi 100 (sto) EUR-a.

Kupnja udjela u Fondu

Ulagatelji Društvu podnose zahtjev za izdavanje udjela u Fondu koji je dostupan OVDJE te vrše odgovarajuću uplatu novčanih sredstava u korist računa Fonda HR3023400091311212806 i dostavljaju Društvu potrebnu dokumentaciju predviđenu Prospektom Fonda.

Postupanje Društva tijekom početne ponude udjela

Tijekom razdoblja početne ponude udjela ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se na računu Fonda kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada Fond ne stekne uvjete za raspolaganje sredstvima. Nadalje, ulaganje prikupljenih novčanih sredstava smije započeti tek nakon uspješnog okončanja početne ponude udjela.

Prije okončanja početne ponude udjela ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.

Postupanje Društva u slučaju da se ne prikupi dovoljan iznos novčanih sredstava

Ako Društvo do isteka razdoblja početne ponude udjela ne prikupi iznos od 600.000,00 (šesto tisuća) EUR-a, uplaćena novčana sredstva vratit će se ulagateljima najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od isteka razdoblja početne ponude, odnosno do 10. 03. 2023. godine.

Temeljna obilježja Fonda

Fond je otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom što znači da je namijenjen malim i profesionalnim ulagateljima. Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji žele biti posredno i neposredno izloženi tržištu roba putem financijskih instrumenata sukladno ograničenju (izloženost putem ulaganja u financijske izvedenice), koji namjeravaju svoja sredstva uložiti na razdoblje od pet i više godina te koji su spremni prihvatiti visoko rizično ulaganje, uz veću mogućnost povećanja vrijednosti ulaganja u predloženom horizontu ulaganja. Fond je izdao 4 klase udjela (A, B, C i D), koje se međusobno razlikuju po pojedinim elementima poput prodajnih kanala, najnižeg iznosa pojedinačnih ulaganja, naknade za upravljanje, izlazne i ulazne naknade te subjektima kojima je dopušteno ulaganje u pojedinu klasu udjela. Valuta Fonda je EUR.

Prije donošenja investicijske odluke o ulaganju u Fond, ključno je da se potencijalni ulagatelji upoznaju sa Prospektom i Pravilima Fonda kao i dokumentima s ključnim informacijama za ulagatelje, kako bi mogli na temelju svih relevatnih podataka odlučiti o ulaganju u Fond.

Prospekt i Pravila Fonda (link), kao i dokumenti s ključnim podacima za ulagatelje dostupni su  na linkovima (InterCapital Commodity Strategy – klasa A, InterCapital Commodity Strategy – klasa B, InterCapital Commodity Strategy – klasa C, InterCapital Commodity Strategy – klasa D) te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa njihovim sadržajem.

 

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward