Obavijest o nebitnim promjenama Prospekta UCITS fondova

23.08.2023.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („ICAM“) dana 23. kolovoza 2023. godine usvojilo je nebitne promjene Prospekta sljedećih UCITS fondova pod upravljanjem Društva:

  • Generali Europa, ISIN: HRILINUEUJI6,
  • Generali Prvi izbor, ISIN: HRFOINUORBF4,
  • Generali Energija, ISIN: HRFOINUENRG8,
  • Generali Balanced, ISIN: HREUINUICFE2,
  • Generali Plus, ISIN: HREUINUICFM5,
  • Generali Victoria, ISIN: HRFOINUVICF6,
  • Generali Nova Europa, ISIN: HRFOINUNOEU6.

Nebitne promjene napravljene su radi prilagodbe Prospekta svakog od navedenih fondova okolnosti da je ICAM 8. kolovoza 2023. godine preuzelo upravljanje ovim fondovima uslijed pripajanja društva INTERKAPITAL Investments d.o.o., Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767 (ranije pod tvrtkom Generali Investments d.o.o., „GIHR“) ICAM-u. Stoga, pojedini dijelovi Prospekta više nisu bili aktualni te ih je trebalo nadopuniti s novim podacima. U tom smislu su izvršene izmjene u slijedećim dijelovima svakog od Prospekta:

(i) Opći podaci o fondu;

(ii) Organizacija i upravljanje rizicima;

(iii) Podaci o društvu za upravljanje;

(iv) Poslovi koji su delegirani na treće osobe;

(v) Sažetak politike primitaka Društva;

(vi) Ostalo (izmjene e-mail adresa za kontakt i slično).

Prethodno navedeno u cijelosti se primjenjuje na jednak način na sve gore navedene UCITS fondove.

Skrećemo pažnju da navedene izmjene Prospekata nisu ni na koji način od utjecaja na prava ulagatelja koja ostaju u cijelosti neizmijenjena. Nadalje, svi ostali dijelovi Prospekta (investicijska strategija, ograničenja ulaganja, naknade koje terete imovinu fondova i ulagatelje kao i ostali elementi Prospekata) nisu izmijenjeni.

Prospekti samostalnih UCITS fondova dostupni su ovdje (Generali Europa, Generali Prvi izbor, Generali Energija, Generali Balanced, Generali Plus, Generali Victoria, Generali Nova Europa), te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

Izmjene Prospekta samostalnih fondova stupaju na snagu 23. kolovoza 2023. godine.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward