Obavijest o bitnim izmjenama Prospekta

08.09.2022.

Ovim putem društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (“ICAM” ili „Društvo“) Vas obavještava o bitnim promjenama prospekta krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) InterCapital Asset Management („Prospekt“).  Bitne promjene Prospekta odobrene su rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 992-02/22-03/02 od 05. rujna 2022. godine.

Ovim bitnim promjenama je Prospekt usklađen s najboljim europskim praksama u upravljanju imovinom. Također su izmijenjena ograničenja ulaganja kod pojedinih pod-fondova kako bismo povećali fleksibilnost u investiranju i time povećali potencijal za ostvarenje prinosa. Napominjemo da samo promjena pod točkom 1. u nastavku ove obavijesti obuhvaća sve UCITS pod-fondove, dok se ostale odnose samo na pojedine pod-fondove.

U nastavku možete pročitati sažeti opis bitnih promjena, njihov detaljan opis, te Vaša prava kao ulagatelja.

 

Sažeti opis bitnih promjena

 

  • Usklađenje svih fondova sa SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) regulativom

ICAM ovime postaje prvo društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj koje se Prospektom obvezalo uključiti principe održivosti u investicijski proces. Pojednostavljeno, uveli smo pojam rizika održivosti u donošenje investicijskih odluka. Takav princip koristimo prilikom incijalnog investiranja u pojedini financijski instrument, kao i kod postojećih investicija koje se provjeravaju kako bi se osiguralo da se poklapaju s propisanim pravilima.

Time pokušavamo motivirati kompanije u koje ulažemo imovinu na veće napore u uklanjanju negativnih utjecaja na ESG (Environmental, Social, Governance), tj. na veću brigu za okoliš, širi društveni utjecaj i korporativno upravljanje.

 

  • InterCapital Bond – proširenje moguće geografske alokacije

Postojeći popis država u koje InterCapital Bond može ulagati je povećan te se sada navodi širi krug mogućih investicija.

  • InterCapital Income Plus – izmjene u minimalnim i maksimalnim izloženostima klasama imovine

Minimalni udio portfelja pod-fonda koji ulažemo u instrumente s fiksnim prinosom je smanjen sa 60% na 50% njegove neto imovine, dok je maksimalni udio koji može biti izložen dioničkom tržištu povećan sa 20% na 30%. Tom prilagodbom je maksimalni omjer dionica i obveznica promijenjen u korist dionica kako bismo imali mogućnost većeg izlaganja dioničkim tržištima i time povećali potencijal prinosa.

  • InterCapital Conservative Balanced –maksimalne izloženosti klasama imovine

Maksimalni udio portfelja pod-fonda koji je izložen dioničkom tržištu je povećan s postojećih 40% na 50% neto imovine. Budući da je trenutačni raspon izloženosti dioničkim tržištima minimalno 30%, a maksimalno 40%, ovom prilagodbom je povećano ograničenje izloženosti dionicama kako bismo imali mogućnost većeg izlaganja dioničkim tržištima i time povećali potencijal prinosa.

  • InterCapital Balanced – povećanje maksimalne izloženosti pojedinoj klasi imovine

Povećava se maksimalni postotni udio pojedine vrste imovine u portfelju s postojećih 60% na 70% pri čemu će minimalno 30% biti investirano na dionička tržišta. Ovom promjenom je povećano ograničenje izloženosti dionicama kako bismo imali mogućnost većeg izlaganja dioničkim tržištima i time povećali potencijal prinosa.

Detaljan opis bitnih promjena

 

Usklađenje s odredbama SFDR-a 

Prospekt se mijenja u svrhu usklađenja s odredbama SFDR-a u slijedećim dijelovima:

– uvodi se novi pojam rizika održivosti te se pojašnjava njegovo značenje;

– uz svaki od pod-fondova (Dodatak B Prospekta) se navodi da je riječ o financijskom proizvodu kojim se promiču ESF faktori u skladu s odredbom članka 8. SFDR-a, te se u okviru svakog pod-fonda navodi rizik održivosti i sklonost prema tom riziku;

– uvodi se novi dodatak Prospekta (dodatak E) naziva Održivo ulaganje u kojem se pojašnjava postupanje Društva u promicanju okolišnih i socijalnih obilježja svakog pod-fonda, te se u Dodatku B upućuje na Dodatak E kako bi ulagatelji dobili potpunu informaciju oko postupanja Društva u dijelu koji se odnosi na ESG faktore.

Izmjene u dijelu investicijske strategije / ograničenja ulaganja kod pojedinih pod-fondova

  • Kod pod-fonda InterCapital Bond u dijelu ograničenja ulaganja mijenjaju se države u kojima pod-fond može ulagati do 50% ukupne imovine i to na način da se umjesto postojećih taksativno navedenih država (Republika Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija) širi krug subjekata, te se tako navode treće države ili javna međunarodna tijela kojem pripada jedna ili više država članica. Nadalje, kod ovog pod-fonda valutni rizik se s umjerenog mijenja u visoki.
  • Kod pod-fonda InterCapital Income Plus u dijelu investicijske politike mijenja se postotni iznos imovine pod-fondova koji se ulaže u instrumente s fiksnim prinosom na način da se umjesto postojećih 60% isti smanjuje na 50%, dok se dio imovine pod-fonda koji ulaže u instrumente kojima se izlaže svjetskim dioničkim tržištima, odnosno instrumente koji prate kretanje svjetskih indeksa, investicijske fondove koji su izloženi navedenim tržištima, ili određenim sektorima na navedenim tržištima, te pojedinačne vlasničke vrijednosne papire na navedenim tržištima povećava na 30%. Nadalje, navodi se da će pod-fond do 30% imovine ulagati u dionice i druge ekvivalentne vrijednosne papire izdavatelja iz cijelog svijeta što je razlika u odnosu na dosadašnjih 20% imovine pod-fonda.
  • Kod pod-fonda InterCapital Conservative Balanced u dijelu investicijske politike mijenja se postotni iznos neto imovine pod-fonda koji se ulaže u dionice i investicijske fondove i instrumente koji se izlažu svjetskim dioničkim tržištima ili određenim sektorima navedenih tržišta ili prate kretanje svjetskih dioničkih indeksa na način da se umjesto postojećih maksimalno 40% navodi 50% neto imovine. Nadalje, kada je riječ o ograničenju ulaganja, mijenja se postotni iznos neto imovine pod-fonda koji se ulaže u financijske instrumente koji su navedeni pod naslovom Dionice i dionički instrumenti na način da se umjesto postojećih 40% navodi 50% neto imovine pod-fonda.
  • Kod pod-fonda InterCapital Balanced u dijelu investicijske politike mijenja se postotak udjela pojedine vrste imovine pod-fonda koji, umjesto dosadašnjih 60%, ne smije prelaziti 70% neto imovine pod-fonda, pri čemu će najmanje 30% biti uloženo u dionice. Nadalje, u dijelu ograničenja ulaganja u točkama a) i b) propisuje se da se 70% neto imovine pod-fonda, umjesto postojećih 60%, ulaže u pojedine vrste financijskih instrumenata koji su ostali neizmijenjeni, ali se pri tome mijenjaju postotni iznosi ulaganja u pojedine vrste imovine pod-fonda, te se ujedno i nadodaje dio koji se odnosi na mogućnost ulaganje imovine pod-fonda u udjele investicijskih fondova iz članka 252. stavka 1. točke 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, a koji fondovi ulažu pretežno u financijske instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja sa sjedištem u bilo kojoj od država koje su navedene pod prethodnim točkama tog dijela Prospekta uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% – do 10% imovine.

Ujedno ističemo da je, uz Prospekt, Društvo nadopunilo i Pravila Krovnog UCITS fonda i to na način da su ista usklađena s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN broj 44/2016, 126/2019, 110/2021, 76/2022) u dijelu odredbe o naknadi štete ulagateljima, te su izvršene i manje terminološke nadopune.

Stupanje na snagu bitnih promjena Prospekta

Bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama, odnosno dana 19. listopada 2022. godine.

Prava ulagatelja

Svi ulagatelji imaju pravo tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama Prospekta, odnosno u razdoblju od 09. rujna 2022. godine pa do 18. listopada 2022. godine.

Novi Prospekt s bitnim izmjenama biti će dostupan na mrežnim stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, a može Vam biti dostavljen i prije, na Vaš zahtjev.

Gore navedene promjene Prospekta izvršene su u najboljoj namjeri kako bi se postojećim i budućim klijentima omogućilo postizanje konkurentnih prinosa i poboljšanje ostalih benefita ulaganja u fondove i u narednim razdobljima.

Ako se odlučite za zamjenu udjela u neki od pod-fondova unutar krovnog UCITS fonda Društva, transakcija će biti izvršena bez naknada, te zadržavate mogućnost otkupa udjela u budućnosti bez plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju eventualnih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem kontakata navedenim u zaglavlju ove obavijesti ili se obratite u najbližu poslovnicu banke u kojoj ste uložili u pod-fond.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward