Obavijest o pripajanju Crobex 10 pod-fonda InterCapital SEE Equity pod-fondu

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Obavijest o pripajanju Crobex 10 pod-fonda InterCapital SEE Equity pod-fondu

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. (dalje: Društvo) Vas ovim putem obavještava o provedbi pripajanja Crobex 10 pod-fonda InterCapital SEE Equity pod-fondu (ranije Capital Two) kojima upravlja Društvo, o razlozima pripajanja te o tijeku postupka pripajanja.


Datum pripajanja

Pripajanje će se izvršiti dana 16. siječnja 2017.

Opis postupka pripajanja

Pripajanje će se provesti prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza Crobex 10 pod-fonda na InterCapital SEE Equity pod-fond, bez provođenja likvidacije Crobex 10 pod-fonda. Prijenosom udjela u InterCapital SEE Equity pod-fond udjelničarima Crobex 10 pod-fonda biti će dodijeljena klasa A udjela InterCapital SEE Equity pod-fonda.

Razlozi

Osnovni razlog pripajanja Crobex 10 pod-fonda InterCapital SEE Equity pod-fondu je smanjenje imovine Crobex 10 pod-fonda uslijed čega je upravljanje navedenim pod-fondom, uzimajući u obzir njegovu investicijsku strategiju (praćenje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10), postalo troškovno neučinkovito. Društvo je procijenilo da se u kratkom roku ne može očekivati značajno povećanje uplata ulagatelja ili porasta vrijednosti imovine navedenog pod-fonda kojim bi se izbjegle navedene neučinkovitosti.

 

InterCapital SEE Equity je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom, koji sukladno Kodeksu poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima po klasifikaciji temeljem kriterija izloženosti imovine fondova pojedinim klasama financijske imovine po vrsti spada u dioničke fondove.

Prospektom Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT (dalje: Prospekt) definirana je strategija ulaganja pod-fonda InterCapital SEE Equity kroz koju se nastoji povećati prinos od ulaganja dijela svoje imovine u odnosu na druge mogućnosti ulaganja prisutne na tržištu, poput obvezničkih ili mješovitih fondova. Prilikom ulaganja imovine pod-fonda, osnovni dugoročni cilj je stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika. Osim ulaganja u vlasničke vrijednosne papire, koji će sukladno strategiji činiti većinu imovine pod-fonda, dozvoljeno je ulaganje u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti (pri čemu se ne primjenjuju ograničenja vezana za rejting), druge investicijske fondove, valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16; dalje: Zakon) i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima.

 

Pojedinosti o obustavi trgovanja

Slijedom postupka provedbe pripajanja udjelničari Crobex 10 pod-fonda i udjelničari InterCapital SEE Equity pod-fonda mogu zatražiti otkup svojih udjela ili zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu kojim Društvo upravlja, pri čemu Društvo neće obračunati izlaznu ni ulaznu naknada.

 

5 (pet) radnih dana prije dana pripajanja, u razdoblju od 9. do 13. siječnja 2017. biti će obustavljeno izdavanje, otkup i zamjena udjela u oba navedena pod-fonda, te udjelničari istih svoje pravo na otkup udjela, odnosno zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu pod upravljanjem Društva mogu iskoristiti do zaključno 5. siječnja 2017. bez naplate naknada.

 

Predaja zahtjeva, odnosno ostvarivanje ostalih prava imatelja udjela u InterCapital SEE Equity pod-fondu bit će iznova omogućena prvi radni dan nakon provedenog pripajanja. Obavijest o provedbi pripajanja biti će također objavljena na web stranici Društva.

 

Dodatne informacije

Detaljnije obavijesti o postupku pripajanja već su odaslane putem redovne i putem elektroničke pošte udjelničarima Crobex 10 pod-fonda i InterCapital SEE Equity pod-fonda.

Revizorska kuća Deloitte d.o.o. će revidirati postupak pripajanja i izraditi izvješće o pripajanju, dok je Addiko Bank d.d. kao depozitar pod-fondova već izradilo Mišljenje o pripajanju.

Od Društva pismenim putem možete zatražiti dostavu oba dokumenta na kućnu adresu ili putem elektroničke pošte, dok su obavijesti udjelničarima Crobex 10 pod-fonda na InterCapital SEE Equity pod-fond.

 

Sve dodatne informacije o pripajanju možete potražiti telefonskim putem na broj telefona +385 1 4825 932 te putem elektroničke pošte na adresu icam@intercapital.hr, a svi detalji i posebnosti pod-fonda InterCapital SEE Equity navedeni su u Prospektu i dokumentu Ključni podaci za ulagatelje koji su dostupni su na web stranici Društva u dijelu FONDOVI.

 

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Hrvoje Čirjak

Član Uprave

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital