Obavijest o bitnim promjenama Prospekta

12.04.2024.

Ovim putem društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (“ICAM” ili „Društvo“) Vas obavještava o bitnim promjenama prospekta krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) InterCapital Asset Management („Prospekt“).  Bitne promjene Prospekta odobrene su rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 992-02/24-03/01 od 11. travnja 2024. godine.

Bitne promjene se odnose samo na pod-fond InterCapital Dollar Bond.

Ovim bitnim promjenama su izmijenjeni ulagateljski cilj strategiju ulaganja i ograničenja ulaganja u kako bi se promijenila kategorija pod-fonda iz sadašnjeg obvezničkog u kratkoročni obveznički fond.

U nastavku možete pročitati detaljni opis bitnih promjena te Vaša prava kao ulagatelja.

Detaljni opis bitnih promjena

Bitne promjene prospekta Krovnog fonda koje se tiču InterCapital Dollar Bond pod-fonda, odnose se na promjenu ulagateljskog cilja, strategije i ograničenja ulaganja, i to na način da se definira novi ulagateljski cilj koji će nakon promjena biti porast vrijednosti udjela u kratkom ili srednjem roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, koji će se nastojati ostvariti ulaganjem u pretežno obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, a zatim u instrumente tržišta novca izdavatelja iz SAD-a, država članica Europske unije i OECD-a te depozite. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, ali ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

U odnosu na strategiju ulaganja, promjenama prospekta uvode se nova ograničenja ulaganja

kako slijedi:

a) Podfond će bez ograničenja ulagati u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga izdane od strane država, s državom povezanih izdavatelja, municipalnih izdavatelja

i korporativnih izdavatelja. Pri tome, kao i do sada, Podfond će ulagati do 100% neto imovine u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči SAD, za što je Hanfa već izdala odobrenje Rješenjem KLASA: UP/I 992-02/23-03/01, URBROJ: 326-01-40-42-23-5 od 27. srpnja 2023. godine. Međutim, promjena strategije ulaganja odnosi se i okolnost da se, u skladu s odlukom Društva, ne predviđa korištenje dosadašnje iznimke od ograničenja ulaganja na temelju čl. 256. Zakona, i to do 100% neto vrijednosti imovine Podfonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske. Naime, nova strategija ulaganja Podfonda predviđa ograničenje za tu vrstu imovine do 35% neto imovine Podfonda. U skladu s navedenim, a nakon promjene strategije ulaganja, Podfond će ulagati do 35% neto imovine u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države članice Europske unije i OECD-a, lokalne i regionalne samouprave u tim zemljama, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, pri čemu se ograničenje primjenjuje na svaku zemlju pojedinačno.3

Također, Podfond će ulagati do 50% neto imovine u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja iz SAD- a, država članica Europske unije i OECD-a, pri čemu u okviru navedenog ograničenja do 40% neto imovine može biti uloženo u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga te instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja iz SAD-a.

b) Nakon promjene prospekta, Podfond će ulagati do 75% neto imovine u instrumente tržišta novca. U tu kategoriju ulaganja ulaze primjerice (ali ne isključivo) trezorski, komercijalni i blagajnički zapisi, odnosno svi instrumenti kojima se trguje na tržištu novca. Pri tome, Podfond može, iznimno i privremeno, bez ograničenja ulagati u instrumente tržišta novca ukoliko je to u najboljem interesu ulagatelja u Podfond te ne ugrožava njegov cilj, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima. Primjer (ne i isključivi) iznimnih situacija kada bi dominantno ulaganje u instrumente tržišta novca bilo opravdano:

a. Tržišna situacija kada je prinos na trezorski zapis (značajno) viši u odnosu na slično ulaganje i/ili u usporedbi s obveznicom istog (ili bliskog) dospijeća;

b. Tržišna situacija kada komercijalni zapis nudi značajno veći prinos u odnosu na obveznicu sličnog dospijeća, a kreditni rizik ili kreditni rejting je istovjetan;

c. Inverzna krivulja prinosa, odnosno situacija gdje su kamatne stope kamatonosnih instrumenata na kraćim rokovima dospijeća značajno veće od stopa kamatonosnih instrumenata dužih dospijeća;

d. Povećanje volatilnosti kretanja cijena financijskih instrumenata na novčanom i obvezničkom tržištu uslijed gospodarske i/ili financijske krize (poteškoće u funkcioniranju financijskih tržišta povezane sa, između ostalog, padom vrijednosti financijskih instrumenata, padom gospodarske aktivnosti, kreditnim defaultom države, i dr.).

c) Nakon promjene prospekta, Podfond će ulagati do 75% neto imovine u depozite kod kreditnih institucija uz poštivanje sljedećih uvjeta:

a. rok dospijeća depozita neće biti duži od 12 mjeseci;

b. najviše 20% neto imovine fonda može biti uloženo u depozite kod jedne kreditne institucije;

c. kreditna institucija u koju će se položiti depozit ima sjedište u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije te u trećim zemljama, u skladu sa zakonskim ograničenjima. Podfond može, iznimno i privremeno, bez ograničenja ulagati u depozite kod kreditnih institucija ukoliko je to u najboljem interesu ulagatelja u Podfond te ne ugrožava njegov cilj, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima. Primjer (ne i isključivi) iznimnih situacija kada bi dominantno ulaganje u depozite bilo opravdano:

a. Tržišna situacija kada je prinos/kamata koju nudi depozit (značajno) viši u odnosu na slično ulaganje i/ili u usporedbi sa obveznicom istog (ili bliskog) dospijeća;

b. Inverzna krivulja prinosa, odnosno situacija gdje su kamatne stope na depozitima za kraće rokove dospijeća značajno veće od stopa kamatonosnih instrumenata dužih dospijeća;

c. Povećanje volatilnosti kretanja cijena financijskih instrumenata na novčanom i obvezničkom tržištu uslijed gospodarske i/ili financijske krize (poteškoće u funkcioniranju financijskih tržišta povezane sa, između ostalog, padom vrijednosti financijskih instrumenata, padom gospodarske aktivnosti, kreditnim defaultom države, i dr.).

d) U skladu sa zakonskim ograničenjima Podfond će ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva. Terminski i opcijski ugovori (financijske izvedenice) uključuju: forward, futures, swap, opcije, investicijske proizvode (investicijske fondove, zapise, obveznice) koji u sebi imaju ugrađenu izvedenicu. Društvo će dominantno ulagati u financijske izvedenice koje: omogućavaju postizanje valutne izloženosti i/ili valutnu zaštitu (forward, swap) te koje utječu na duraciju Podfonda (npr. Bund Futures). Ostale financijske izvedenice će se koristiti, u manjoj mjeri, sukladno tržišnim uvjetima i prilikama, poštujući najbolje interese ulagatelja.

e) Kao i do sada, Podfond će ulagati do 30% neto imovine u udjele UCITS i drugih (non-UCITS) investicijskih fondova. Na imovinu Podfonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 3% vrijednosti ulaganja.

f) Podfond će biti izložen valuti USD s minimalno 65% neto imovine. U prospektu se navodi da imovina Podfonda koja nije u valuti USD ne mora biti zaštićena od promjene tečaja s obzirom na valutu pod-fonda (hedgirana) čime se može povećati valutni rizik fonda.

U skladu s promijenjenim prospektom, modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Podfonda je ograničeno na način da će biti veća od 0.5, a manja ili jednaka 3 godine. Strategija ulaganja Podfonda uključuje upravljanje modificiranim vremenom trajanja. Podfond će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine sukladno investicijskom cilju, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja. U odnosu na tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem nisu predviđene promjene. Također, Podfond ostaje kao i do sada niskog profila rizičnosti pri čemu je zbirni pokazatelj rizika Podfonda 2. Imajući u vidu opisane promjene ulagateljskih ciljeva i strategije ulaganja, Podfond prelazi u kategoriju kratkoročnih obvezničkih fondova umjesto dosadašnje kategorije obvezničkih fondova, sukladno Metodologiji kategorizacije otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova po klasifikaciji temeljem kriterija izloženosti imovine.

Promjenama prospekta dodatno se definira kako ulagatelji u Podfond mogu biti sve fizičke i pravne osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga odnosno najniži iznos pojedinačnih ulaganja koji je detaljno određen prospektom, i zavisi o klasi udjela Podfonda. S obzirom na cilj i strategiju ulaganja, Podfond je prije svega namijenjen ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od 6 mjeseci, koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koje donose ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu.

Stupanje na snagu bitnih promjena Prospekta

Bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama, odnosno dana 23. svibnja 2022. godine.

Prava ulagatelja

Svi ulagatelji imaju pravo tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade u roku od 40 (četrdeset) dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama Prospekta, odnosno u razdoblju od 12. travnja 2024. godine pa do 22. svibnja 2024. godine. Napominjemo da se i istekom spomenutog perioda neće promijeniti uvjeti raspolaganja udjelima, tj. i nakon navedenog perioda ćete moći udjelima slobodno raspolagati po uvjetima koji su vrijedili prilikom kupnje udjela.

Novi Prospekt s bitnim izmjenama biti će dostupan na mrežnim stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, a može Vam biti dostavljen i prije, na Vaš zahtjev.

Gore navedene promjene Prospekta izvršene su u najboljoj namjeri kako bi se postojećim i budućim klijentima omogućilo postizanje konkurentnih prinosa i poboljšanje ostalih benefita ulaganja u fondove i u narednim razdobljima.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju eventualnih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese prodaja@intercapital.hr ili telefonskim pozivom na 01/4825-868.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward